Facebook Pixel Codeข่าวสารและบทความ - เอ็ทน่า ประเทศไทย

  ข่าวสารและบทความ

  Hero

  ค้นหาบทความที่น่าสนใจ

  สุขภาพดีเริ่มต้นได้วันนี้

  ดูทั้งหมด
  Corporate wellness program ideas to improve employee health

  Corporate wellness program ideas to improve employee health

  This page includes a number of ideas for wellness programs for organisations who are keen to keep their employees happy, healthy and productive. What is a wellness program for employees? A workplace wellness program or plan is provided by employers and designed to promote, support and improve employee health and wellness. Wellness program ideas can include physical health initiatives to mental health support and healthy eating initiatives. Due to the impact of COVID-19 on the corporate landscape and the effect it has had on employee health and wellness, it is more important now than ever that organisations implement effective wellness programs for their employees. In fact, according to our recent study, Polarised perceptions of corporate health and wellness, 74% of employees said that poor mental health had affected their productivity since the COVID-19 outbreak began. This highlights the need for effective health and wellness activities in the workplace. Why wellness programs are important More and more organisations understand health is more than just physical. This is part of the growing understanding of the ‘social determinants of health’ — the factors that impact our health and well-being: Economic stability Physical environment Education Food Community Health care system As such, more and more organisations are getting involved in an expanding variety of workplace well-being programs, from physical activities to mental health support and healthy eating initiatives. These companies know that, by supporting employee health and wellness, they will reap the benefits of improved productivity and reduced absenteeism and presenteeism. Our two recent studies, Tackling Polarised Perceptions in corporate health and wellness and Employee Health Inertia revealed two things: Companies think they’re offering great wellness support, but it’s not meeting employee needs and expectations People want to be healthy, but don’t do what they know they need to do. This data gives shows companies have the opportunity to create cultures dedicated to wellness and well-being programs that genuinely help their employees achieve their health goals, making them happier, healthier and more productive. How to implement a wellness program in the workplace So, you’ve decided you want your organisation to bake wellness into its business strategy, increase its focus on wellness or create a well-being program to help your employees become healthier? The WHO Healthy Workplaces global model for action provides a great framework to help organisations get started. The key to any successful wellness is to develop an approach and select a suite of programs that supports the holistic needs of employees in the specific context of your business and your industry. Every approach should comprise a needs assessment and prioritisation, an action plan, and implementation, a metrics assessment and review, and feedback. Easier said than done. Here are some steps to take before you start: 1) Appoint a Well-being Champion or a well-being culture team to lead your health and well-being initiatives and offer them the support of senior management. This will give them a sense of ownership and empower them to deliver results. Ensure that you set clear and measurable objectives and support them with a budget. 2) The latter point will support any incentives you wish to offer such as employee offers, rewards and subsidies. 3) Do an internal survey to find out what kinds of things your employees want and would value. Our study, Tackling Polarised Perceptions in Corporate Health and Wellness, revealed that while employers think they’re doing a good job of supporting people’s physical and mental health, employees don’t agree. In fact, 70% of employers believed they provide good access to health and wellness benefits and support, but only 23% of employees agreed. This is why it is essential for employers to find out what employees require to form an effective wellness program. You might use free solutions like Survey Monkey or Google Forms to ask questions such as: a. What are your personal health goals? b. Do you feel that we [the company] could do more to support you with your physical and mental health? If so, how? c. What areas of your health would you like to work on?      i. Weight management      ii. Fitness      iii. Sleep      iv. Stress and mental health      v. Smoking cessation and addiction management      vi. Condition management. If so, which? d. Would you be interested in participating in or using any of the following:      i. In-office massage, guided meditation or breathwork      ii. Charity run, family fun days, community initiatives      iii. Fruit for the office, subsidised healthy foods      iv. On-site health checks, doctors appointments and assessments      v. Standing workstations, under desk pedals      vi. On-site health and wellness coaching      vii. Health assistance help line or apps 4) Get your Well-being Champion or well-being team to research how Employee Assistance Programs (EAP) can support your wellness initiatives. Read more about EAP, here. Wellness program ideas to improve employee health The following is broken into three sections: Physical health program ideas Mental health program ideas Broad ideas. Physical health and wellness initiatives Research shows that regular fitness activity improves both physical and mental health. A UK study reported results such as improved time-management and ability to cope with workload, so it’s beneficial for businesses to promote physical exercise, as well as the long-term benefits of exercise, such as improved sleep. As such it is a key social determinant. Exercise initiatives 1) Start a work running group. Host a 30-40-minute run after work on a Monday, Tuesday or Wednesday evening. Try to stay away from busy roads and pavements. You may decide to have a women’s running group or groups for different levels. 2) Do a charity run. A charity event or community fundraising event interplays with idea number 1. You might decide to do a charity run and participants form a running group to train, or your running group might decide to tackle a local charity run — 10k or half-marathon. 3) Your survey results may indicate if you have people who would like to get involved in a team sport. If so, research local sports clubs and/or leagues for football/soccer (including indoor/five-a-side), netball, badminton or other sports. Check how many people you need to in a team and ask employees to create a team or just submit their names. 4) Host a yoga group for 30 minutes before everyone else gets in to work. Whether you book an instructor or just use a reputable video on YouTube, you can book a meeting room and invite people to do some guided yoga before work. 5) Hold a fitness challenge. Competition is a natural by-product of the work environment so why not put that competitive spirit to good use is to channel it into company competitions. Many of the wellness programme ideas on this page can be ‘gamified’ to promote engagement. For example, as well as subsidizing wearables such as Fitbits, you might encourage a steps challenge — who can do 10,000 steps every day for two weeks. 6) Post a note near the elevator reminding people to take the stairs instead. This is simple, easy and reminds employees that not only should they consider the importance of regular exercise, but their employer is thinking about their health and well-being as well. 7) Offer discounts to a local gym. Most gyms and sports facilities offer corporate discounts, and this is a great way to attract talent as well as promote good health in the workplace. Posture and movement 8) Ergonomics is the science of people's efficiency in their working environment — related to the social determinant of physical location. The aim is to inform, design and create workplaces that limit stress on the human body to reduce everything from repetitive strain injury (RSI) and general discomfort to permanent eye strain and other ailments. For office workers, this can include keyboards designed to minimise repetitive motion injuries such as carpal tunnel and chairs that minimise back pain. It also includes creating workstations that bring together best practise in various areas such as those mention above, as well as desk set up — making sure screens, desks and chairs are set to the right height and angle in relation to reach other. Many businesses benefit from inviting in ergonomic specialists who can work with individuals to set up their workspaces for optimum performance and mitigate physical damage. Specialists can offer guidance, not only on how to set up a workstation, but how each aspect impacts the body. One study found that improved ergonomics in the workplace increased productivity by as much as 25%. Find a reputable local specialist to help your teams optimise their workstations for better physical health. As part of this you may decide to offer retractable standing desks that allow people to stand or sit at various points in the day. 9) On-site chair massage. Many companies offer ‘corporate massage’ for their employees, a physical benefit that many people wouldn’t seek for themselves. Data shows the impact of at-work massage with an impressive 85% reduction in stress, 26% reduction in anxiety and 28% improvement in sleep. Invite a masseur or masseuse into the office and offer 10-20-minute chair massage in an unused meeting room and watch the stress disappear and productivity go up! 10) Screen breaks. A very simple wellness initiative involves encouraging chair breaks: getting up from one’s desk to rest eyes and stretch legs. Research has also found that the most productive people work for 52 minutes and then take breaks for up to 17 minutes, and that short breaks throughout the day can result in people being more alert. You could ask your employees to set reminders in their phones or work calendars to remind them to take a short break. Nutrition and healthy eating Food is an important social determinant — from hunger to access to healthy options. But healthy eating can be a challenge for anyone who doesn’t work from home. Even so, there are ways that organisations can encourage and support healthy eating to help employees stay healthy. Here are some corporate wellness initiatives that help tackle the issue of workplace nutrition. 11) Healthy office snacks. This may seem simplistic, but it’s a quick, easy and relatively inexpensive way to promote healthy eating — and the results are impressive: one article explains that fresh fruit provided by an employer can increase productivity, help maintain energy levels and improve mood as well as help build a good corporate culture that values staff health and well-being. One report even found that 66% of employees who enjoyed free snacks at work reported being either extremely happy or very happy with their current job, so it can aid retention as well. As part of this, you may choose to stop unhealthy snacks and treats that often become a frequent workplace fixture. 12) Meat-free Monday. The Western diet relies heavily on meat, some research suggests, too much. While vegetarianism will be a stretch too far for many, lots of people are trying to reduce the amount of meat they eat, so why not start a meat-free Monday initiative. Click here for information on how to set up a meat-free Monday club at work. 13) If you start a healthy eating group, you could invite a chef into the office to teach healthy cooking and batch-cooking for work. Your group might run the meat-free Monday or even create a recipe Wiki or other online repository to share people’s healthy recipes. 14) It is recommended that we drink two litres of water every day and you can promote hydration by installing a watercooler and/or provide carafes or desk jugs so people have a reminder to drink water on their desks. 15) If certain parts of the business are very busy or under a lot of pressure, you might consider ordering in a healthy team lunch to prevent panic-buying bad foods and the resulting reduction in productivity. 16) Invest in an Employee Assistance Programme (EAP). Providers of EAP can help you implement and even run or support wellness and well-being initiatives, for example offering specific counselling to help employees build healthier diets. 17) Smoking is in decline in the West, but continues to grow in many other countries and remains high in regions such as the Middle East, Russia, Greece and Indonesia. This can make it hard for those in countries where it is prevalent to quit. One study found that employees who were financially incentivized to stop smoking were three times more successful at quitting than non-incentivised employees. As lifestyle choices such as smoking are a powerful social determinant of health, why not sponsor your employees to raise money for themselves or a charity of their choice? Many EAPs also include support for addiction, including smoking. 18) Obesity continues to impact health in a growing number of nations, from the USA to the Middle East — with Saudi Arabi, Kuwait and Qatar all ranking among the most obese nations. Sedentary, office-based work lives pose a challenge for individuals. Companies can help overweight employees by organising and sponsoring a 12-week ‘Biggest Loser Challenge’ — just like the TV show. Include regular weigh-ins and offer team and individual prizes — as well as smaller prizes for individual weigh-ins to encourage employees along the way.    Mental health and wellness initiatives For many years, the impact of mental health on the workplace was unknown, unexplored and, at worst, ignored. But in recent decades awareness, knowledge and stigma have improved, with organisations seeing the value in supporting good mental health by implementing initiatives that help support good mental health. Mental health can impact a number of the social determinants of health, for example isolation and discrimination impacting stress, depression and anxiety. Here are some great examples of employee well-being programs that support employee mental health and allow businesses to enjoy the subsequent benefits — from reduced absenteeism and presenteeism to improved productivity and retention. 19) Start a stress group. The benefits of vocalising challenges and receiving peer support for those looking to manage stress has been supported by the American Psychological Association. Choose a mediator/host (or you could appoint and use your mental health first aider) as it’s important to create a structure so meetings remain solution-focused and don’t become a ‘moan fest’ that brings people down. You may even be able to invite a professional therapist or counsellor to guide and even offer elements of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) to help employees manage stress. Set safe-zone rules so everyone can feel comfortable talking about issues without facing judgment or appearing incompetent. Mutual support and mutual advice as well as formal evidence-based therapy with observable, measurable results and even life-coaching can be invaluable to individuals and organisations alike. Feedback from sessions may even inform specific aspects of support including: a. Communication and assertiveness training b. Improving soft skills and social skills c. How to handle feedback and criticism d. Emotional intelligence. Some Employee Assistance Programmes (EAP) can provide this support. 20) Flexible work hours. Flexible working is on the rise as more employees demand it and more businesses see its benefits — despite initial nervousness. Consider having ‘core hours’ (for example: ‘please work 7.5 hours between 8am and 6pm) or offer work-from-home days. Reluctant employers might note the findings of a 2018 survey that found remote workers end up being more productive because of increased focus amongst other factors. Working from home or remote working has become even more prevalent since the beginning of the COVID-19 pandemic. This has enhanced the need for flexible working hours among employees, which is why it is important for employers to meet the needs of their staff and adapt to more flexible ways of working. 21) Host guided meditations. Studies have shown that practicing mindfulness for at least 20 minutes a day can counteract the stress response, which can help employees in demanding roles. As with yoga, group activities are often a great way to encourage people to get involved and learn new skills, so hosting a guided meditation in the morning or at lunch is a good way to help people manage stress. 22) Alcohol and substance abuse support. You may not know whether any of your employees are struggling with addiction. By offering an external programme, for example that included with our EAP you can guarantee confidentiality on this sensitive and private subject while also helping individuals on their path to better health. Other ideas Subsidise ongoing education. Continued learning, personal development and having a sense of purpose is an increasingly important social determinant of health for employees. The employee feels valuable, supported and invested in, and the employer benefits from a loyal, engaged individual who brings more skills and knowledge to their role. Depending on your industry and budget, you might offer time and funds to attend conferences or seminars — based on your market or their skill set (for example, marketing, sales, management) — invite external trainers in for group sessions, or even encourage internal learning across teams and disciplines. You might a subsidy for personal development books. 23) Host lunch and learns. This is a good way to support ongoing learning and personal development. Appoint (or ask) individuals to present on a topic they’re interested in (work or non-work) while providing a healthy lunch for attendees. As well as learning, it’s a great way to build cross-disciplinary understanding and team building. 24) Organise a book club. Reading is a solitary pursuit, but people often want to share in the experience and explore other people’s thoughts on books, so why not host a book club. Choose an initial book (everyone gets to pick a book in turn), set a time period for reading, and host a book club discussion at the end of the period. Reading can enrich and even educate, while social discussions can help team bonding and corporate culture. 25) Offer DNA health tests. Bring in a specialist who offers biometric screenings and health assessments, and more importantly, can give people a roadmap to improved health. Read more about DNA health tests and how they can help your employees build a health regimen based on their results. 26) Send a monthly wellness email. Ask your Well-being Champion to gather health advice, news and even recipes into an email and send to everyone in the company. As well as links to articles from around the web, you should include news about your own initiatives to encourage uptake. Content could include everything from myth busting articles and advice on staying active in the office to reminders to get a flu jab. 27) Subsidise wearables. Wearables such as Fitbits can helps employees track their activity. The key is to use the technology to change behaviours, so set up regular or ongoing challenges within your organisation, for example a steps challenge (who can achieve 10k step per day for the most days every month?) or a sleep challenge (Who can sleep for seven hours or more every night?). Incentivise challenges with regular prizes to increase involvement and engagement. 28) Play music in the office. Studies show that music improves mood, which can help boost productivity and creativity. But be careful what music you choose or allow: the human voice can be very distracting to other humans, so select music without lyrics and keep it at an ambient noise level. Sites such as Mixcloud offer ad-free music mixes and you can search by genre to find something that might suit your office, with categories including ‘chillout’ and ‘office beats’. 29) Sponsor a company retreat or offsite. There are dozens of companies that can tailor retreats and teambuilding exercises to suit, or you might ask one of your team to come up with a plan. If you're looking for a business or a group health insurance plan that suits your needs click here or call us at 02 232 8555
  10 เคล็ดลับในการป้องกันและรับมือโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสที่เกิดตามฤดูกาล

  10 เคล็ดลับในการป้องกันและรับมือโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสที่เกิดตามฤดูกาล

  โรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสไข้หวัดมีอยู่ทุกที่ ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ หลายประเทศ มักพบโรคไข้หวัดใหญ่ช่วงที่อุณหภูมิลดลงและความชื้นน้อย ดังนั้น หากคุณต้องย้ายที่ทำงานไปยังที่ต่างๆ อาจพบว่า โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน  ในซีกโลกเหนือ ฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่มักจะเริ่มในเดือนตุลาคม พบมากขึ้นสูงสุดในเดือนธันวาคม และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ในขณะที่ซีกโลกใต้จะพบในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ประเทศในเขตร้อน พบโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี แม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดตามฤดูกาล แต่เราก็อาจจะติดเชื้อได้ทุกเมื่อเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า หากคุณมีที่อยู่อาศัยหรือทำงานในเมืองใหญ่ ระยะเวลาของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จะยาวนานกว่าที่อื่นๆ อ่านคำแนะนำเพื่อการป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสที่เกิดตามฤดูกาลต่างๆ จากเอ็ทน่าได้ แต่หากคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด หรือโรคอื่นๆ ที่มักเกิดช่วงฤดูหนาว คุณสามารถศึกษาข้อมูลในการดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี เมื่อครั้งที่ พอล ซึ่งเป็นผู้บริหารในบริษัทแห่งหนึ่งต้องย้ายจากประเทศอังกฤษเพื่อไปทำงานยังประเทศสิงคโปร์พร้อมกับครอบครัว พอลไม่มั่นใจว่าต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่ และช่วงนั้นคือฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์หรือไม่ ในประเทศอังกฤษ บริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พอลเพราะเขาไม่ได้รับสิทธิ์ฉีดฟรีตามระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สิงคโปร์เป็นประเทศในเขตร้อนซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี พอลตระหนักว่า เขาและครอบครัวควรได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว คำแนะนำในการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและดีที่สุดที่จะช่วยลดโอกาสที่จะติดไวรัสดังกล่าวลงได้ ประเทศสิงคโปร์ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งระบุว่า โรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยจะมีอาการหนักในคนบางกลุ่ม อาทิ เด็กเล็ก ผู้หญิงตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ที่สมควรได้รับความสำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันก่อนใคร เราควรได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการพัฒนาสายพันธุ์ในขณะที่ภูมิคุ้มกันของเราลดลงเรื่อยๆตามกาลเวลา ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดวัคซีนคือช่วงเริ่มต้นฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ หากคุณไม่มั่นใจว่า ช่วงใดคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 2. การฝึกตัวเองให้มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ล้างมือบ่อยๆ และกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติเช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า การล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ เชื้อโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลแพร่กระจายโดยละอองฝอยจากการไอจามที่ลอยอยู่ในอากาศและตกลงบนพื้น ซึ่งละอองฝอยนี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 3 วันหากไม่ถูกล้างออกไป ดังนั้นหากไม่สะดวกที่จะล้างมือด้วยสบู่ ก็อาจใช้แอลกอฮอล์เจลได้ ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน ประชาชนใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พอลไม่มั่นใจว่า บริษัทของเขาจะแนะนำให้ปฏิบัติเช่นนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งคนสิงคโปร์ไม่ค่อยปฏิบัติตามกันสักเท่าไหร่ จากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลหลายประเทศขอให้ประชาชนใส่หน้ากากในที่สาธารณะ และควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้ง นอกจากการฝึกตัวเองให้มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและฉีดวัคซีนแล้ว เราสามารถให้ร่างกายป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสได้ด้วยระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรง  3. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอสามารถช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ โดยทั่วไปวัยผู้ใหญ่ต้องการการนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อคืน 4. รับประทานอาหารให้ครบหมู่ รับประทานผักและผลไม้ 5-7 ส่วนทุกวันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สุขภาพดี ผักและผลไม้มีวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณค่า การรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละมื้อจะช่วยป้องกันการขาดสารอาหารและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารครบหมู่อย่างเพียงพอก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีทางติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ เพียงแต่เป็นวิธีการทำให้คุณมีสุขภาพดี จากการศึกษาพบว่า ผักและผลไม้ที่มีกากใยสูงช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย 5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่หลายคนก็ออกกำลังกายไม่เพียงพอ ดังนั้นการเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาจช่วยได้ เช่น พอล นั่งทำงานทั้งวัน ควรหยุดพักและเปลี่ยนท่าทุก 30 นาที การเดินเร็วเป็นการออกกำลังกายที่ดี : ตั้งเป้าหมายการเดินวันละ 20-30 นาทีช่วงพักเที่ยง หากต้องการออกกำลังกายมากขึ้น ควรเลือกในแบบที่คุณชอบและทำต่อเนื่องหลายๆ สัปดาห์จนกลายเป็นความเคยชิน หากมีอาการปวดหลัง ลองเช็คก่อนว่าท่าออกกำลังกายท่าใดไม่ควรทำ คลิกอ่านที่นี่ 6. การจัดการกับความเครียด การย้ายสถานที่ทำงานไปยังต่างแดน ต้องห่างไกลจากกลุ่มเพื่อน และสัมคมที่คุ้นเคยอาจส่งผลต่อระดับความเครียดได้ เราควรรับรู้สัญญานของความเครียดก่อน จากนั้นก็หาวิธีจัดการกับความเครียดนั้น ซึ่งความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไปเสียทั้งหมด บางครั้งก็มีประโยชน์ แต่หากเครียดมากไปก็จะทำให้เราเหนื่อยและป่วยได้ เมื่อใดที่คิดว่ากำลังอยู่ในระดับความเครียดที่ต้องจัดการ ควรปรึกษาใครสักคน เช่น สมาชิกในครอบครัว แพทย์ หรือที่ปรึกษาส่วนตัว หากเกิดความเครียดจากงาน ควรปรึกษาหัวหน้า อย่าเก็บเงียบไว้คนเดียว สามารถอ่านเคล็ดลับในการจัดการความเครียด คลิกที่นี่ 7. ระวังการดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มนิดหน่อยเพื่อการผ่อนคลายหลังเลิกงานได้บ้าง แต่อย่าทำจนเป็นนิสัย ควรดูปริมาณขณะดื่มด้วย การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากไม่เพียงแต่ทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย แต่ยังทำให้เราเจ็บป่วยง่ายขึ้นด้วย อีกทั้งยังรบกวนการนอนซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในวันถัดไปด้วย 8. การดูแลตัวเอง หากคุณโชคร้ายติดโรคไข้หวัดใหญ่ คุณควรต้องพักจนกว่าจะดีขึ้น หากมีอาการไม่มาก ก็อาจจะไปทำงานได้ แต่หากมีไข้ ควรหยุดพักอยู่ที่บ้าน ไม่ควรไปทำงานที่ออฟฟิศ เราต้องคำนึงถึงผลที่อาจจะเกิดต่อคนอื่นๆ ที่เราอาจจะนำเชื้อโรคไปแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได้ และขณะที่พักอยู่บ้าน ควรไอจามใส่กระดาษชำระที่สะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อย อย่าใช้ผ้าร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค ถ้าต้องการเช็คตัวเองว่าร่างการเราแข็งแรงหรือป่วยหรือไม่ ง่ายๆ ที่บ้าน คลิกอ่านที่นี่ 9. การรักษาอาการเจ็บป่วย หากมีอาการปวดศีรษะ มีไข้ หรือหนาวสั่น ให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการให้ดีขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา และอย่ารับประทานยาพาราเซตามอลเกิน 4 เม็ดต่อวัน การพักผ่อนและดื่มน้ำจะช่วยลดอาการได้ ควรดื่มน้ำมากๆ ตลอดวัน หากรู้สึกเพลียก็ควรนอนพัก 10. พบแพทย์ วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ในบางประเทศก็พบแพทย์ตามปกติ ขณะที่ในบางประเทศแพทย์จะแนะนำให้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน กรณีที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์โดยเร็ว แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยาแก้อักเสบต้านไข้หวัดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ คนส่วนใหญ่จะหายปกติ แต่บางคนอาจมีอาการแทรกซ้อน หากอาการแย่ลง หรืออาการไม่ดีขึ้นใน 1 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ ปรึกษาบริษัทที่คุณทำงานอยู่เกี่ยวกับนโยบายการลาป่วย ตลอดจนผลประโยชน์จากแผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากพลาดป่วยต้องเข้ารักษาตัวขึ้นมา ให้ประกันสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง เอ็ทน่า คุ้มครองคุณ โทรปรึกษาเราได้ที่ 022328555 หรือคลิกดูแผนประกันทั้งหมด
  วัยไหนก็มีหัวใจที่แข็งแรงกว่าอายุได้

  วัยไหนก็มีหัวใจที่แข็งแรงกว่าอายุได้

  อายุเท่าไหร่ก็มีหัวใจเด็กกว่าอายุได้   หัวใจของคุณยังแข็งแรงอยู่ดีหรือไม่? ปัจจัยที่มีผลทำให้หัวใจมีความแข็งแรงหรืออ่อนแอกว่าที่ควรมีหลายอย่าง   บางปัจจัยเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ ในส่วนปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ก็มีวิธีที่จะช่วยให้คุณรักษาหัวใจให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้   โรคหัวใจคืออะไร? โรคหัวใจไม่ใช่โรคที่เกิดจากอาการใดอาการเดียว แต่เป็นโรคที่รวมความผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลต่อหัวใจ   ในแต่ละปี มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง และ หัวใจวาย) ถึงเกือบ 18 ล้านคน ทำให้โรคหัวใจกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก 1   โรคหัวใจชนิดต่างๆ • หัวใจวายและหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บแน่นหน้าอก) ซึ่งเกิดขึ้นจากหลอดเลือดอุดตันหรือแข็งตัว • หัวใจอุดตัน – คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดเต้นโดยฉับพลัน 2 • หัวใจตีบ - กลุ่มโรคที่มีผลต่อลิ้นหัวใจ 3 • กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ - กลุ่มโรคที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ 4 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ - หมายถึงการเต้นของหัวใจที่เร็ว, ช้า หรือผิดปกติ 5   ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ อายุ เพศ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ   ปัจจัยทางสังคม • เกี่ยวกับสุขอนามัย - เช่น คุณภาพของอาหาร, ที่อยู่ และความมั่นคงทางด้านการเงิน ก็มีผลเช่นกัน 6 7   • ครอบครัวเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราจึงควรเป็นผู้กำหนดสิ่งอื่นๆ เช่น อายุ หรือ สิ่งที่เปลี่ยนได้ไม่ยาก   • สภาพแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม   • เพียงแค่ลดน้ำหนักตัวได้ คุณก็จะสามารถควบคุมปัจจัยอื่นๆได้อีกมากมาย   • การจัดการความเครียด เลิกสูบบุหรี่ รักษาโรคความดันโลหิต (อ่านวิธีจัดการความเครียด คลิกที่นี่)   • และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ ก็ช่วยฟื้นฟูสภาพหัวใจได้ 8   • เมื่อหัวใจแข็งแรงขึ้น คุณก็จะดูเด็กลง   5 วิธีเพื่อหัวใจที่แข็งแรง   การให้ความสำคัญในปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจ นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อหัวใจด้วย   การควบคุมน้ำหนัก หากคุณมีน้ำหนักตัวเกินระดับมาตรฐานหรือมีภาวะอ้วน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อให้ได้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 25 9 โดยใช้จากการคำนวณ BMI มาตรฐาน จาก : https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/your-weight-and-heart-disease   สร้างความกระฉับกระเฉง ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายปานกลางถึงหนักอย่างต่อเนื่อง 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเปลี่ยนท่าทุก 10 นาที 10 (หากมีปัญหาปวดหลังล่าง ควรเลี่ยงท่าออกกำลังกายเหล่านี้ คลิกอ่านที่นี่)  เลิกสูบบุหรี่ ทำตามขั้นตอนการเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ เพราะการสูบบุหรี่จะเพิ่มอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจขึ้นถึง 2 เท่า 11   รักษาโรคความดันโลหิตสูง ตรวจเช็คระดับความดันโลหิตและปรึกษาแพทย์เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต   ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ จำกัดการดื่ม 2 แก้วต่อวัน (สำหรับผู้ชาย) และ 1 แก้วต่อวัน (สำหรับผู้หญิง) 12 หัวใจคุณอายุเท่าไหร่? ใช้เครื่องคำนวณง่ายๆ นี้เพื่อดูอายุหัวใจเปรียบเทียบกับอายุจริงของคุณ https://www.nhs.uk/conditions/nhs-health-check/check-your-heart-age-tool/ เริ่มต้นการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงตั้งแต่วันนี้ สมาชิกเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม, เครื่องมือ และการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการป้องกันและจัดการปัจจัยที่มีผลต่อหัวใจได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพหัวใจของเรา   Heart-healthy resources hub: https://www.aetnainternational.com/en/about-us/explore/heart-health-support-resource.html Health Hub: https://www.aetnainternational.com/members/login.do   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ติดต่อผู้ดูแลแผนประกัน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ดูแลประกันกลุ่ม ประกันบุคคล และ ประกันครอบครัวของคุณ   ให้หัวใจเต้นตามจังหวะปกติต่อไปอีกยาวๆ เริ่มออกกำลังกายมากขึ้น ลดความเครียดลง เพื่อหัวใจที่แข็งแรง วางแผนค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ด้วยประกันสุขภาพจาก เอ็ทน่า ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ โทรปรึกษาเราได้ที่ 022328555 หรือคลิกดูแผนประกันทั้งหมด อ้างอิง 1 https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/#tab=tab_1 2 https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks 3 https://www.heart.org/en/health-topics/heart-valve-problems-and-disease/heart-valve-problems-andcauses/problem-heart-valve-stenosis 4 https://www.heart.org/en/health-topics/cardiomyopathy/what-is-cardiomyopathy-in-adults 5 https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia 6 https://www.nhs.uk/conditions/cardiovascular-disease/ 7 https://healthitanalytics.com/news/social-determinants-of-health-vital-for-assessing-heart-disease-risk 8 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 9 https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/weight-a-silent-heart-risk#:~:text=It’s%20long%20been%20known%20that,the%20development%20of%20heart%20problems. 10 https://www.healthline.com/health/heart-disease/exercise#1 11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525170/ 12 https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/alcohol-and-heart-health
  สร้างความสุขให้ตัวเองในช่วงเทศกาลวันหยุด

  สร้างความสุขให้ตัวเองในช่วงเทศกาลวันหยุด

  ความสนุกสนานในช่วงวันหยุดกระตุ้นความผาสุกในชีวิตคุณได้   เตรียมวางแผนสร้างเทศกาลวันหยุดที่ดีต่อใจไปด้วยกัน ด้วยวิธีการต่อไปนี้   และฝึกที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเองในยามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ   ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์บ้างในบางวันหรือหลายวัน ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะทำผิดกติกาไปตลอดช่วงเทศกาล ควรดึงตัวเองกลับมาสู่สภาวะปกติและพยายามต่อไป ล้างมือให้สะอาด ช่วงวันหยุดคุณอาจจะต้องพบปะผู้คนมากขึ้นกว่าปกติ จึงควรรักษาความสะอาดห่างไกลเชื้อโรคด้วยการล้างมือบ่อยๆ ควบคุมการใช้จ่ายอย่างจริงจัง โดยการตัดรายจ่าย หรือจำกัดการใช้จ่าย การให้ของขวัญช่วงเทศกาลแบบใหม่ๆ - เช่น การทำกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว หรือการบริจาคเพื่อการกุศล เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ ไม่จำเป็นต้องไปร่วมทุกปาร์ตี้ เลือกตอบรับไปร่วมเฉพาะงานที่สำคัญ เอาชนะความทุกข์ หากำลังใจในยามที่คุณต้องสูญเสีย หากอยู่ห่างไกลจากครอบครัว ก็นัดสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงเพื่อให้ชีวิตมีความหวังขึ้น รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ แม้ในยามที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ท้าทายก็ต้องไม่ลืมที่จะซาบซึ้งและขอบคุณในสิ่งที่ตนมี การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นการเตือนที่ดีถึงสิ่งที่คุณมี อยู่กับปัจจุบัน มีความสุขกับวันหยุดซึ่งอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานนั้น และฝึกที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเองแม้ในยามที่ต้องเจออุปสรรค   คุณสามารถควบคุมการรับประทานอย่างหักโหมในช่วงเทศกาลได้โดยการวางแผนการรับประทานไว้ล่วงหน้า   พยายามอย่าอดอาหาร รับประทานตามปกติในแต่ละวัน ดีกว่าการงดบางมื้อเพื่อไปรับประทานเยอะในมื้อใดมื้อหนึ่ง รับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพก่อนออกไปปาร์ตี้เพื่อกำจัดความหิว จะช่วยให้คุณควบคุมและเลือกรับประทานอาหารต่างๆ ในงานปาร์ตี้ได้ง่ายขึ้น เลือกรับประทานสลัดก่อนอาหารจานหลัก เลือกอาหารจากลีนโปรตีน เช่น ไก่ย่าง ปลาย่าง เดินดูอาหารบุฟเฟต์ให้ทั่วก่อนจะเริ่มตักอาหารใส่จาน จะได้จัดสรรสิ่งที่คุณชอบให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะ ระหว่างอาหารเพื่อสุขภาพกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นำอาหารเพื่อสุขภาพมาใช้เป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้รู้ว่า มีเมนูสุขภาพใดให้เลือกรับประทานได้บ้าง (อ่านวิธีเลือกกินอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง คลิกที่นี่) ดื่มแอลกอฮอล์แต่พอดี แอลกอฮอล์มีแคลอรี่สูง อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นความอยากและบั่นทอนพลังใจ ​ การใช้สิ่งทดแทนแบบง่ายๆ อาจช่วยทำให้คุณได้รับประทานเมนูอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นในช่วงวันหยุด   ใช้เครื่องเทศและสมุนไพรที่ให้ความหวานและความเค็มแทนน้ำตาลและเกลือ - ความหวานจากอบเชย, ความเผ็ดฉุนจากใบไทม์, ลดปริมาณน้ำตาลลงครึ่งหนึ่ง (จากสูตรอาหาร)   แทนวิปครีมด้วยนมข้นจืดพร่องมันเนย แทนนมข้นหวานด้วยโยเกิร์ตไขมันต่ำรสวนิลลา แทนแป้งสาลีขัดสีด้วยแป้งสาลีโฮลวีต แทนเนยหรือน้ำมันด้วยกล้วยหอมบดหรือซอสแอปเปิ้ล อ่านเคล็ดลับการบริโภคน้ำตาล คลิกที่นี่ วางแผนการไปปาร์ตี้แล้ว อย่าลืมวางแผนด้านความคุ้มครองสุขภาพด้วยเช่นกัน ให้ เอ็ทน่า ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ ดูแลคุณ โทรปรึกษาเราได้ที่ 022328555 หรือคลิกดูแผนประกันทั้งหมด กดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเคล็ดลับการใช้ชีวิตช่วงวันหยุดอย่างสุขภาพดีได้ ที่นี่
  เหตุใดการจัดการกับโควิด-19 ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพ นอกจากเรื่องการติดเชื้อ?

  เหตุใดการจัดการกับโควิด-19 ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพ นอกจากเรื่องการติดเชื้อ?

  นับตั้งแต่มีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศจีน ย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนถัดมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม องค์การอนามัยโลกประกาศการแพร่ระบาดทั่วโลกเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในอีก 2 วันถัดมา จนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้ องค์การอนามัยโลกมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 22 ล้านคน และเป็นที่น่าเสียใจอย่างมากที่มียอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวมากกว่า 781,000 คน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานปรากฏออกมามากมายเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อมอันยิ่งใหญ่ของโรคระบาดดังกล่าวที่มีต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ผลกระทบทางอ้อมนี้ต่างจากผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง หากแต่มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับผลกระทบจากการระบาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาวด้วย ผลจากการวิเคราะห์การอุบัติของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในปี 2557 มีความน่าสนใจซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดมีความรุนแรงมากกว่าผลกระทบจากการระบาดโดยตรงเสียอีก ผมขอยกตัวอย่าง 2 เรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบทางอ้อมจากโรคระบาดที่มีต่อสุขภาพ ได้แก่ เรื่องการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินลง และเรื่องการชะลอการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง อันเนื่องมาจากการระบาดดังกล่าว ระบบสาธารณสุขทั่วโลกต่างขานรับเบื้องต้นด้วยการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้สถานบริการด้านสุขภาพจำนวนมากไปเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และขอความร่วมมือประชาชนให้ไปใช้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น จากการวิจัยพบว่า ประชาชนปฏิบัติตามคำขอ โดยมีบางคนที่ต้องทนทรมานกับอาการป่วยที่อาจมีอันตรายสูงถึงชีวิต ในเดือนมิถุนายน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่า ช่วง 10 สัปดาห์หลังการประกาศภาวะฉุกเฉิน จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายลดลงถึง 23% และจากโรคหลอดเลือดสมองลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วง 10 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ หลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มเช่นเดียวกันนี้ โดยจะนำมาซึ่งผลเสียหลายด้านอย่างไม่ต้องสงสัย หลายประเทศ ระงับการตรวจคัดกรองมะเร็ง และเลื่อนการตรวจรักษาตามปกติออกไป เนื่องจากการระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความรู้สึกหวาดกลัวการออกจากบ้านเพื่อไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลด้วยความกังวลความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนนำไปสู่การชะลอหรืองดการตรวจหาเชื้อมะเร็งซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพยากรณ์โรคและการพยากรณ์ชีพอีกด้วย ในเดือนกรกฎาคม วารสารทางการแพทย์ เดอะแลนซิต รายงานว่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมีโรคระบาดในประเทศอังกฤษพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 16% และจากโรคมะเร็งเต้านมก็เพิ่มขึ้นเกือบ 10% หลังจากตรวจพบโรคมานานถึง 5 ปีแล้ว ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้มีปรากฏให้เห็นในหลายประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบทางอ้อมอื่นๆปรากฏให้เห็นเช่นกัน มีรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อในแถบแอฟริกา อาทิ โรคมาลาเรีย และ เฮชไอวี โดยในประเทศที่ประชากรมีรายได้ปานกลางและต่ำ มีอัตราการตายของแม่และเด็กสูงขึ้น อีกทั้งอาการป่วยทางจิต โดยเฉพาะภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ก็มีจำนวนสูงมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกัน โดยสรุป เราต้องตื่นตัวติดตามเรื่องต่างๆเหล่านี้ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมของการระบาดที่มีต่อชุมชนของเรา ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนรับคำแนะนำจากแพทย์ให้ทันการณ์ และควรใช้ประโยชน์จากโทรเวชกรรม เช่น บริการวีเฮลธ์ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพื่อสุขภาพที่ดีจากไวซา - แอปจากเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลที่ให้บริการสมาชิกเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี  โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลความลับของสมาชิกเป็นอย่างดี นายแพทย์ เฮมาล เดซัย ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการแพทย์ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ​20 สิงหาคม 2564
  11 ท่าออกกำลังกายที่ผู้มีอาการปวดหลังส่วนล่าง 'ควรเลี่ยง'

  11 ท่าออกกำลังกายที่ผู้มีอาการปวดหลังส่วนล่าง 'ควรเลี่ยง'

  การปกป้องและสร้างความแข็งแรงให้หลังเป็นเรื่องสำคัญในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บหลังส่วนล่างเพื่อการมีสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย เช่น โยคะ ช่วยเรื่องนี้ได้ ผู้ที่มีปัญหาจากอาการปวดหลังส่วนล่าง ควรออกกำลังกายอย่างระมัดระวัง การพยายามสร้างความแข็งแรงให้หลังอาจจะไปทำให้ยิ่งเกิดอาการเจ็บมากขึ้นได้ อาการปวดหลังส่วนล่าง คือ เส้นประสาทตั้งแต่หลังส่วนล่างจนถึงเท้าถูกรบกวนหรือถูกกดทับ ปกติจะดีขึ้นใน 4-6 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น โดยทั่วไป การออกกำลังกายหลายชนิดไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีอาการนี้ แต่การออกกำลังกายบางชนิดเช่น โยคะ และ พิลาทิส อาจจะเสี่ยงที่จะทำให้เจ็บมากขึ้นได้ และพึงระลึกไว้ว่า การออกกำลังกาย/การยืดเป็นสิ่งดี แต่ต้องระวังไม่ให้ยืดมากเกินไปจนไปกระตุ้นอาการเจ็บที่เป็นอยู่ ต้องสร้างความแข็งแรงให้หลังแต่เพียงพอดี - การออกกำลังกายช่วยสร้างความแข็งแรงให้หลังได้ แต่ถ้ามีอาการเจ็บอยู่ ก็อาจจะทำให้เจ็บมากขึ้นได้หากไม่ระวัง บทความนี้มีรายการการออกกำลังกายที่ผู้มีอาการปวดหลังส่วนล่างควรเลี่ยง และมีกิจกรรมดีๆ แนะนำให้ลองทำ 1. วาดขาเป็นวงกลม การออกกำลังกายที่ให้คุณวาดขาเป็นวงกลมแล้วยืดแฮมสตริงทันที ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีอาการปวดส่วนล่างคือ กล้ามเนื้อจะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย แต่เส้นประสาท เช่น เส้นประสาทหลังส่วนล่างซึ่งไม่ชอบการถูกยืด อาจถูกรบกวนได้ 2. นั่งและเหยียดเส้นแฮมสตริง ทำอย่างไร? นั่งยืดขาตรง เอามือเอื้อมจับปลายเท้า อาจทำท่านี้จากการยืน แล้วโน้มตัวเอามือแตะปลายนิ้วเท้าได้เช่นกัน ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? ขณะเอื้อมไปแตะนิ้วเท้า ไม่ใช่แค่เส้นแฮมสตริงที่ถูกยืด แต่เส้นกระดูกสันหลังก็จะถูกยืดไปด้วย ซึ่งเส้นประสาทหลังส่วนล่างซึ่งอยู่ใต้เส้นแฮมสตริงก็จะถูกยืดด้วยเช่นกัน (บางครั้งจึงรู้สึกเหมือนว่า เส้นแฮมสตริงทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างนั่นเอง) 3. ท่ายืดเข่าของจั๊มเปอร์ คืออะไร? คล้ายท่านั่งยืดแฮมสตริงแต่เพิ่มการยกขาขึ้นลง (คล้ายท่านักกระโดดข้ามรั้ว) ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? จากท่ายืดแฮมสตริงและก้มตัวไปด้านหน้า เพิ่มการบิดและล็อกกระดูกเชิงกรานก่อนเริ่มบิดหลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มการกดกล้ามเนื้อและเส้นประสาทหลังส่วนล่าง 4. ท่ายกขา 2 ข้าง  ท่าออกกำลังกายโดยการนอนหงายแล้วยกขา 2 ข้างขึ้นพร้อมกัน ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้?  การออกกำลังกายท่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ซึ่งอาจทำให้อาการปวดเพิ่มมากขึ้น ถ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องคุณไม่แข็งแรง น้ำหนักของขาทั้ง 2 ข้างจะไปลงที่หลังส่วนล่าง ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและปวดเส้นประสาทหลังส่วนล่างได้ 5. ท่าสุนัขก้มหน้า เริ่มจากวางมือลงไปบนพื้นและกางนิ้วออก ดันตัวขึ้นด้วยมือและเท้าเป็นรูปตัวสีคว่ำ ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? เพราะท่านี้เป็นการยืดเส้นแฮมสตริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเลี่ยง 6. ท่า เบนท์โอเวอร์โรล์  เป็นท่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง โดยการเพาะกาย และยกน้ำหนักไปพร้อมกัน โดยยืนก้มตัวไปด้านหน้า ถือบาร์เบลหรือดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้าง ยกน้ำหนักด้วยแขนและขาช่วยรับน้ำหนัก เพื่อสร้างความแข็งแรงให้หลัง ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้?  อาจเกิดการบาดเจ็บจากการออกแบบผิดท่า เช่น หลังงอ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเคล็ด บาดเจ็บ หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ 7. ท่าเล่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง คล้ายกับท่าเบนท์โอเวอร์โรล์ เป็นท่าที่ใช้ในเวทเทรนนิ่ง หรือการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก คือการออกกำลังกายโดยก้มตัวไปด้านหน้าเพื่อยกบาร์เบลโดยไม่งอเข่า และยกแขนขึ้น ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? เช่นเดียวกับการยืดเส้นแฮมสตริง หากทำผิดท่านิดเดียวอาจทำให้อาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนแย่ลงได้ 8. ซิทอัพแบบขาตรง ทำอย่างไร? การซิทอัพแบบเหยียดขาตรงแทนการงอเข่าและวางเท้าบนพื้น ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้?  ท่านี้เป็นท่าที่ทำให้เส้นประสาทหลังส่วนล่างตึง และเกิดแรงกดที่กระดูกสันหลังมากขึ้น 9. เฮฟวี่สควอทส์  เป็นรูปแบบหนึ่งของการยกน้ำหนักโดยการยกบาร์เบลขึ้นและให้น้ำหนักอยู่ที่บ่า และเปลี่ยนจากท่าสควอทเป็นท่ายืน ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้?  ท่านี้อาจทำให้เกิดอาการตึงและเกิดแรงกดที่หลังส่วนล่าง ซึ่งอาจจะเพิ่มการกดทับที่หมอนรองกระดูกและทำให้อาการเจ็บเส้นประสาทหลังส่วนล่างรุนแรงขึ้น 10. การปั่น การปั่นเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ดี แต่ก็ยังต้องหลีกเลี่ยง เพราะอะไร? การปั่นเป็นการค่อมหลังไปที่มือจับ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดไปที่หลัง และดึงรั้งเส้นประสาทซึ่งอาจจะกระตุ้นอาการเจ็บที่เส้นประสาทหลังส่วนล่างได้ การปั่นในท่าหลังตรงจะช่วยลดอาการตึงที่หลังลงได้ 11. เบอร์พี  ทำอย่างไร? เริ่มด้วยท่าพุชอัพ แล้วกระโดดขึ้นสู่ท่าสตาร์จั๊มท์ และกลับมาสู่ท่าพุชอัพ และทำซ้ำ ทำไมต้องเลี่ยงท่านี้? การทำท่านี้ซ้ำๆเป็นการออกกำลังกาย 2 จุดระหว่างการยืดหลัง ซึ่งอาจจะกดไปที่เส้นประสาทหลังส่วนล่างของผู้ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนี้อยู่แล้ว การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาที่เส้นประสาทหลังส่วนล่าง ในขณะที่มีการออกกำลังกายเฉพาะ และกีฬาบางอย่างที่ควรเลี่ยง สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่อง ความหนักเบาในการออกกำลังกายนั้นๆ คุณสามารถออกกำลังกายได้โดยจะต้องไม่ยืดหลัง ขา และแฮมสตริง มากเกินไป  การนั่งนานๆหรือการไม่ขยับเขยื้อนก็ทำให้เกิดอาการเจ็บที่เส้นประสาทหลังส่วนล่างได้  การออกกำลังกายอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการเจ็บเส้นประสาทหลังส่วนล่างที่จะให้คุณสนุกและไม่ทำให้เจ็บเส้นประสาทหลังส่วนล่าง มีดังนี้ เดิน ว่ายน้ำ โยคะ (เลี่ยงบางท่าที่ห้ามทำตามที่บอกไป) กิจกรรมบางอย่าง เช่น การไปยิม ต้องเลี่ยงการออกกำลังกายบางท่า เลี่ยงการใช้บางเครื่อง หรือ การทำซ้ำหลายเซ็ท ที่จะเป็นการกดทับไปที่หลัง หรือยืดหลังและขา ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทหลังส่วนล่าง ไม่ควรใช้แทนคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากแพทย์ได้
  ฉลาดกินอย่างไรให้ห่างไกล 'มะเร็ง'

  ฉลาดกินอย่างไรให้ห่างไกล 'มะเร็ง'

  ​​รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง เนื้อแดงมีสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งบางชนิด ควรจำกัดปริมาณการบริโภคเนื้อแดงและเปลี่ยนไปเลือกรับประทานอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่า เช่น ไก่ ปลา และแหล่งโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว และ ถั่วเมล็ดแห้ง เราควรบริโภคมากน้อยแค่ไหน? บริโภคได้เท่าใด? หากจะบริโภคเนื้อแดง ควรจำกัดปริมาณให้ไม่เกิน 18 ออนซ์ หรือ 510 กรัม (น้ำหนักเมื่อปรุงสุกแล้ว) ต่อสัปดาห์ และควรเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อแดงคืออะไร เนื้อแดง หมายรวมถึง เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อแกะ เนื้อสัตว์แปรรูป คืออะไร? เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น แฮม เบคอน เนื้อหมัก ฮอตดอก และ ไส้กรอก เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารบางประเภทมีแคลอรี่สูง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำหรือไม่มีเลย เช่น อาหารแปรรูป และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หากบริโภคในปริมาณมาก จะทำให้น้ำหนักตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง สู้กับมะเร็งด้วยอาหารที่มาจากพืช วิตามิน แร่ธาตุในผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน พฤกษเคมี สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุ ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากการถูกทำลาย ซึ่งจะนำไปสู่โรคมะเร็ง อาหารที่มีกากใย รวมถึง ขนมปังโฮลเกรน โฮลเกรนพาสต้า ข้าวโอ้ต ผัก และ ผลไม้ แบคทีเรียในลำไส้ที่กินไฟเบอร์ จะสร้างสารประกอบที่จะช่วยปกป้องเซลล์ลำไส้ใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงหรืออย่างน้อยก็จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ มีงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง แอลกอฮอล์กับมะเร็งเพิ่มมากขึ้น คุณสามารถพัฒนาสุขภาพโดยรวมได้จากการจำกัดปริมาณการดื่ม เก็บเครื่องปรุงออกไป การบริโภคเกลือมากไปจะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งสัมพันธ์กับเชื้อมะเร็งบางชนิด และอาหารแปรรูปมักมีเกลือเป็นส่วนประกอบ รวมถึง ธัญพืช อาหารแช่แข็ง ของทานเล่น และอาหารกระป๋อง ควรอ่านฉลากเพื่อดูปริมาณโซเดียม ไม่มีคำแนะนำเรื่องการจำกัดปริมาณเกลือที่เหมาะสำหรับทุกคน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะกับคุณ ข้อแนะนำเพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มต้น รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (วิตามิน แร่ธาตุ กากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และพฤกษเคมี) เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปที่มีแคลอรี่สูง หากคุณไม่รับประทานอาหารที่มาจากพืช หรือรับประทานเพียงเล็กน้อย ควรเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น อาหารที่มาจากพืชดังกล่าวรวมถึง ผลไม้ ผัก โฮลเกรน ถั่ว เมล็ดพืช เครื่องเทศ และ สมุนไพร จำกัดปริมาณการบริโภคเนื้อแดง (ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อแกะ) และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป หากดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ให้จำกัดปริมาณการดื่มเท่าที่เป็นไปได้ จำกัดการรับประทานอาหารรสเค็มที่ผ่านการปรุงด้วยเกลือ (โซเดียม) เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ลดการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย การปรับทีละเล็กละน้อยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เน้นเปลี่ยนทีละอย่าง เช่น เปลี่ยนจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นน้ำเปล่า หรือเพิ่มผักในเมนูทุกมื้อ
  เช็คร่างกายตัวเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

  เช็คร่างกายตัวเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

  เช็คอาการ 10 อย่างด้วยตนเองได้ที่บ้าน ทุกคนฝันอยากเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ไม่แพงจากบริษัททั่วไป หรือจากแพทย์ประจำครอบครัว เพื่อจะเป็นที่แรกที่จะติดต่อได้ และมีผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลมากมายให้เลือกเพื่อจะได้รับรักษาที่ถูกต้อง ในบางประเทศ ระบบสาธารณสุขไม่ดี ขาดแคลนสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ค่ารักษาก็แพง และการดูแลหลังการรักษาก็พึ่งพาไม่ได้ สุขภาพเสมือนจริง ทำให้การสาธารณสุขพื้นฐานเข้าถึงคนนับล้านได้ โดยให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์ทางไกลแบบเห็นหน้ากันได้โดยใช้การวิดีโอคอลจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือการ ตรวจเองที่บ้านตามรายการด้านล่างก็ช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงสาธารณสุขเสมือนจริงได้หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณสามารถตรวจสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวเองได้หลายอย่าง การตรวจ 10 อย่างขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามสุขภาพ ตรวจสอบและเช็คอาการได้ และถ้าคุณต้องการคำแนะนำจากแพทย์ คุณต้องมีข้อมูลต่างๆเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย 1. วัดอุณหภูมิ อุณหภูมิร่างกายจะบอกว่าคุณมีไข้หรือไม่ อุณหภูมิปกติสำหรับผู้ใหญ่ คือ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส (98 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามอายุ เวลาที่วัด และวัดตรงส่วนใดของร่างกาย ควรวัดตอนร่างกายปกติจะได้รู้ถึงสภาวะยามปกติของคุณ ควรลงทุนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิดีๆเพื่อผลที่แม่นยำ ลิงค์นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ อุปกรณ์สวมใส่ก็สามารถวัดอุณหภูมิได้แต่อาจไม่แม่นยำนัก ไข้สูงในเด็กเป็นอาการที่น่าเป็นห่วง หากมีความกังวล ควรไปพบแพทย์ หรือรับคำปรึกษาเสมือนจริง 2. ตรวจลูกอัณฑะ ต้องตรวจเช็คว่า มีก้อนเนื้อหรือบวมหรือไม่ เพราะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็ง ควรตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้รู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ควรเช็คอัณฑะหลังการอาบน้ำอุ่น ให้ประคองถุงอัณฑะไว้ในอุ้งมือ  ใช้นิ้วมือและนิ้วโป้งทั้งสองมือสัมผัสเพื่อตรวจเช็ค หากพบความผิดปกติ เช่น มีก้อนเนื้อ อาการบวม อาการปวดจี๊ด หรือ อัณฑะหนักผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3. หมั่นตรวจเช็คเต้านม ควรทำความคุ้นเคยกับลักษณะเต้านมของตนเองในแต่ละช่วงของรอบเดือน ลักษณะเต้านมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุซึ่งไม่ใช่สัญญาณอันตรายใดๆ ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขอบหรือรูปร่างของเต้านม เพื่อดูว่ามีก้อน หรือมีส่วนที่หนากว่าส่วนอื่นที่สัมผัสได้ หรือมีความผิดปกติที่หัวนม หรือที่ผิวเต้านมหรือไม่ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญานของการเกิดมะเร็ง หากเจอความผิดปกติดังกล่าว ควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 4. วัดการเต้นของหัวใจ การวัดระดับการเต้นของหัวใจตอนเช้าในขณะที่หัวใจยังนิ่งอยู่จะบ่งชี้สภาพร่างกายโดยรวมของคุณได้ ระดับความปกติขึ้นอยู่กับอายุและสมรรถภาพร่างกายของคุณ - ควรเช็คทุกเช้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อดูอัตราการเต้นปกติของหัวใจ สามารถเช็คด้วยการใช้มือคลำ หรือใช้เครื่องวัดการเต้นของหัวใจ ใช้เครื่องวัดขณะออกกำลังกายในฟิตเนส หรือแอปฯ บนสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกัน การเต้น 10 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่านั้นอาจหมายถึงกำลังเพลีย ถ้ามากกว่า 100 ครั้งต่อนาทีหมายถึงกำลังเครียด ขาดน้ำ ตื่นเต้น หรือป่วย ถ้าอัตราการเต้นสูงขึ้นต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 5. ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว และโรคไตได้ มักพบว่า ไม่มีอาการเตือนใดๆ การเช็คความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญ โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต และขณะทำการวัด ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบด้วย ความดันโลหิตปกติของผู้ใหญ่ควรอยู่ระหว่าง 90/60 ถึง 120/80 mmHg ถ้าความดันโลหิตสูง ควรลดการบริโภคเค็มและลดการดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย คุมน้ำหนัก และรควรปรึกษาแพทย์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 6. การตรวจจากการเก็บตัวอย่างและการตรวจเลือด หากไม่ต้องการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านซึ่งมีความแม่นยำ 90% เครื่องตรวจเลือดที่บ้านจะบอกถึงระดับคลอเลสเตอรอล เรื่องไทรอยด์ สารก่อภูมิแพ้ และเฮชไอวี ชุดตรวจแบบเก็บตัวอย่างจะให้ผลเรื่องการติดเชื้อทางปัสสาวะ และเชื้อสเตรปโตคอคคัส รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคอ เมื่อรู้ผลแล้ว ไม่ควรหาข้อมูลจากกูเกิ้ล ข้อมูลที่เสิร์ชหาทางออนไลน์อาจมีความคลาดเคลื่อนทำให้เข้าใจผิด ควรรับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ หากได้ผลเป็นบวก ให้ปรึกษาแพทย์  คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 7. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวานอาจนำไปสู่โรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคในช่องปากและฟัน โรคหลอดเลือด และตาบอดได้ สามารถหาซื้อเครื่องวัดระดับกลูโคสในเลือด (ซึ่งจะต้องอดน้ำและอาหารก่อนวัด)แต่โรคเบาหวานมีความซับซ้อน เครื่องมือที่ซื้อมาตรวจเองอาจไม่เพียงพอ สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาเสมือนจริง ก็สามารถตรวจทางไกลได้เลย หากแพทย์มีความเห็นว่าควรต้องตรวจเพิ่ม ก็สามารถทำนัดให้คุณได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 8. ตรวจเช็คโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นโรคที่น่ากลัว โดยเฉพาะในเด็กที่จะมีอาการทรุดเร็วและมีอาจอันตรายถึงชีวิต การตรวจดูอาการด้วยตนเองจะสามารถช่วยชีวิตได้ทัน ดูสัญญาณต่างๆ เช่น อาการคล้ายไข้หวัด คอตึง ไม่สู้แสง บางครั้งมีผื่นซึ่งไม่จางหายเมื่อกดไปที่ขอบใสบนผิว ไม่ควรรอจนขึ้นผื่น ควรรับประทานยาทันทีหากสงสัยว่าเป็นอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แอปฯ ในโทรศัพท์สามารถช่วยคุณวิเคราะห์อาการได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 9. วัดไขมันรอบเอว การควบคุมน้ำหนักเพื่อจะมั่นใจได้ว่า คุณไม่มีไขมันส่วนเกินรอบเอวซึ่งจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อินซูลินทำงานผิดปกติ และโรคเบาหวานประเภท 2  วัดรอบเอวที่ระดับสะดือ ถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความสูงหรือดัชนีมวลกาย สำหรับผู้ชายถ้ารอบเอวใหญ่เกิน 94 ซม. (37 นิ้ว) และ สำหรับผู้หญิง ถ้ารอบเอวใหญ่เกิน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) คุณต้องลดน้ำหนัก โดยผู้ดูแลสุขภาพจะจัดโปรแกรมลดน้ำหนักให้คุณ รับข้อมูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 10. ตรวจสภาพผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งแบบหนึ่งที่สามารถสังเกตเองได้ง่ายๆ ตรวจด้วยตนเองเดือนละครั้ง โดยดูว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาที่ผิวหนัง หรือไฝที่มีลักษณะเปลี่ยนไป เช่น เริ่มมีเลือดออก คัน ไหม้ดำ หรือลอก หากพบความผิดปกติเหล่านี้ รีบปรึกษาแพทย์ ถ้าคุณผิวขาว มีไฝเยอะ หรือชอบตากแดดบ่อยๆก็ยิ่งมีความเสี่ยง  ควรพบแพทย์ด้านผิวหนังปีละครั้ง คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดีที่สุดจากทีมเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนล สมาชิกทุกท่านมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ สะดวกถึงที่ สมาชิกบางท่านอาจจะอยู่หรือทำงานอยู่ในประเทศที่คุณภาพและการเข้าถึงสาธารณสุขมีข้อจำกัดกว่าในประเทศบ้านเกิดตนเอง คุณจะมั่นใจได้เต็มที่ว่า ทีมดูแลของเราพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ให้ความเห็นที่สอง และหากจำเป็นก็จะจัดการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อให้คุณได้พบผู้เชี่ยวชาญได้ทุกแห่งในโลก เอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนลภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกระบบสาธารณสุขเสมือนจริงแบบบูรณาการและสร้างสรรค์ ให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงการดูแลเบื้องต้นทางไกลได้จากการเชื่อมต่อทางวิดีโอตอบ โดยมีรูปแบบการดูแลคุณทุกเรื่องครบถ้วน ช่วยให้คุณได้รับการดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชีวิต เอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนลมีการพัฒนาเพื่อการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดในอนาคตด้วย - ทุกที่ ทุกเวลา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเราเพื่อรับข้อมูลการบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรจากทีมดูแล และข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลได้  
  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน'

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน'

  คุณทำงานอยู่ต่างประเทศหรือติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอยู่หรือไม่? การทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอาจมีผลต่อจิตใจอย่างคาดไม่ถึง จากการวิจัยพบว่า ชาวต่างชาติจะพบกับปัญหาด้านความเครียด วิตกกังวล หดหู่ นำไปสู่การดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าช่วงที่กลับมาอยู่บ้าน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของเอ็ทน่าพบว่า มีเพียง 6% ของผู้ให้ข้อมูลที่แสดงความกังวลในเรื่องนี้ 1,2 การศึกษาข้อบ่งชี้ 5 ประการหลักที่มีผลต่อความกดดันชาวต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว เพื่อหาทางป้องกันที่จะเลี่ยงปัญหาดังกล่าว อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ความท้าทาย : การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานยังไม่มากพอที่จะมั่นใจได้ว่าจะบรรลุความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องมีตอนอยู่บ้านเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในที่ทำงาน - ยิ่งถ้าคุณพูดภาษาถิ่นไม่ได้ หรือไม่รู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างดี การรู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกจะส่งผลลบต่อจิตใจได้ ทางออก : เมื่อได้รับมอบหมาย ก็พยายามเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่าที่จะทำได้ นายจ้างอาจให้คำแนะนำหรือออกค่าใช้จ่ายให้ไปต่างประเทศพยายามเข้าหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และเข้าสังคม เพื่อเรียนรู้โดยตรงจากคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับตัวได้เร็วขึ้น ความท้าทายของงานที่ได้รับมอบหมาย ความท้าทาย : ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความคิดในการทำงานในวัฒนธรรมที่มีแตกต่าง ทำให้นายจ้างและเพื่อนร่วมงานจะต้องการให้คุณมีความพร้อมตลอด 24/7 หลายครั้งงานที่รับมอบหมายมาเป็นงานเร่งด่วนหรือถูกคาดหวังให้งานมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ต้องอาศัยทักษะต่างๆด้วย จึงเป็นการยากที่จะรู้สึกมั่นใจหรือผ่อนคลาย ในขณะที่คุณยังมีข้อสงสัยในผลของงานที่ทำ หรือการไม่เคารพเรื่องเวลาส่วนตัวต่อกัน ทางออก : ในทางทฤษฎีคุณควรหารือกับหัวหน้าถึงความคาดหวังและกำหนดขอบเขตการทำงาน เพื่อคุณจะได้จัดสรรเวลาสำหรับตัวเองและครอบครัวได้ หากเกิดความเครียดที่คุณพูดกับนายจ้างไม่ได้ ลองหาโปรแกรมช่วยเหลือลูกจ้าง หรือผลประโยชน์ด้านสุขภาพระหว่างประเทศ รวมถึงการให้บริการและให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิตด้วย การปรึกษาแบบส่วนตัวจะช่วยให้คุณได้ระบายความอัดอั้นและสอนเทคนิคในการจัดการกับความเครียด การขาดการเกื้อหนุนจากเครือข่ายเพื่อนและครอบครัว ความท้าทาย : ชาวต่างชาติมักไม่ค่อยนึกถึงความสำคัญของเครือข่ายเพื่อนและครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ระบาย และให้คำปรึกษาที่มีผลต่อตนเองในชีวิตประจำวัน การถูกแยกออกไปจากทั้งสิ่งที่คุ้นชิ้นและการสนับสนุนที่เคยได้รับเป็นเรื่องท้าทายกว่าที่คุณคิด อาจจะทำให้คุณมีพฤติกรรมการแสดงออกที่อันตรายหรือไม่เหมาะไม่ควร ทางออก : กำหนดเวลาที่จะกลับบ้านเพื่อคุยแบบเห็นหน้ากับคนรักหรือเพื่อนโดยการใช้ Skype หรือเทคโนโลยีต่างๆ คำนึงถึงเรื่องเวลาที่ต่างกัน เลือกคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อความทางสื่อโซเชียลหรือเสียงโทรศัพท์จากคุณ เช็คกับทางนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพระหว่างประเทศว่า มีการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเสมือนจริงหรือไม่ - การมีใครสักคนที่สามารถคุยได้ เข้าใจวัฒนธรรมและพูดภาษาเดียวกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ นับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก คู่ชีวิตคุณไม่สามารถหางานทำได้ ความท้าทาย : คุณไปไหน ฉันจะไปกับคุณด้วย มักเป็นเรื่องดีเสมอ แต่สำหรับคู่ที่ต้องตามไปด้วยเพราะคู่ของคุณได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ในขณะที่อีกคนหางานที่ถนัดทำยากหรืออาจหาไม่ได้เลย และยิ่งถ้ามีปัญหาในการหาเพื่อน หรือหากิจกรรมทำ หรือการเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วจะยิ่งเป็นปัญหาอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตสมรส และส่งผลให้คนที่ไม่ได้ทำงานยิ่งเสี่ยงต่อการมีอาการหดหู่ซึมเศร้าได้ ทางออก : ถามนายจ้างของคุณว่ามีข้อมูลที่คู่ของคุณจะหางานทำหรือเป็นอาสาสมัคร หรือทำกิจกรรมทำระหว่างที่ยังหางานทำไม่ได้ มีโปรแกรมผู้ช่วยนายจ้างในการให้คำปรึกษาคู่สมรส ช่วยจัดการความรู้สึกที่ "ถูกปิดกั้น" หรือ"กีดกัน" ด้วยทุกอย่างแวดล้อม กิจกรรมที่เคยทำที่บ้านหายไป ความท้าทาย : ต้องขอบคุณสื่อโซเชียลที่มีมากมายในปัจจุบัน ความกลัวที่จะตกข่าวเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เพื่อนๆทำและนำมาลงในสื่อโซเชียลสำหรับชาวต่างชาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะมากขึ้นเป็น 2 เท่า และสามารถนำมาซึ่งปัญหาด้านจิตใจเป็นลำดับแรก ทางออก : การสร้างความสัมพันธ์นอกเหนือจากเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียดได้บ้าง สร้างความสมดุลระหว่าง งานกับชีวิต โดยกำหนดกิจกรรมที่จะทำคนเดียว ร่วมกับครอบครัว เพื่อนใหม่ หรือคนแปลกหน้า (ที่เรียกได้ว่า เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากัน) หามุมที่คุณจะทำกิจกรรมที่ชอบได้ในบริเวณบ้าน หรือที่ปลอดภัยนอกบ้าน หรือลองไปที่ใหม่ๆ ใช้ชีวิตในต่างประเทศให้เต็มที่เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไปจากการไกลบ้าน สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะย้ายไปต่างประเทศ เรามีห้องสมุดบทความที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวต่างชาติจะเจอและวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับสิ่งที่ต้องเจอเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดน เรามีคำแนะนำก่อนเดินทางให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอย่างมีชีวอนามัย และการสร้างความมั่นใจที่จะบรรลุความสำเร็จในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย สมาชิกเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถเข้าห้องสมุดสุขภาพเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาการและโรคต่างๆ และหาข้อมูลแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลจากเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนล และบริการช่วยเหลือวางแผนก่อนเดินทาง ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเราได้
  สตินั้นสำคัญไฉน

  สตินั้นสำคัญไฉน

  ภารกิจที่ต้องทำมากมายในแต่ละวันทำให้เราวุ่นวาย และเป็นสาเหตุของความเครียด. เราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์รอบตัวซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกได้ แต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดความเครียดได้เพราะเหตุการณ์นั้นอาจจะไปสะกิดความรู้สึกเดิมๆกลับมาอีกครั้ง ส่งผลต่อความรู้สึกเรา อาจทำให้เกิดความกลัวโดยไม่มีสาเหตุขึ้นได้ การมีสติ คือ การอยู่กับปัจจุบันขณะเกิดความเครียด จะช่วยให้เราตอบโต้ได้ดีขึ้น  การมีสติช่วยได้อย่างไร? ช่วยทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยให้มีพลังงานมากขึ้น ช่วยให้มีช่องทางที่จะเกิดความคิดใหม่ๆ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ช่วยให้สงบนิ่งและเลี่ยงการตอบโต้ ช่วยให้มีสมาธิในงานที่กำลังทำอยู่ ช่วยให้มีความชัดเจนในการแก้ปัญหามากขึ้น ช่วยให้เป็นผู้มีทักษะและฝีมือ ช่วยให้คิดก่อนพูด ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ ช่วยให้มีความอดทนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยทำให้รู้สึกเข้าใจตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยเรื่องประสิทธิภาพ ช่วยให้รู้สึกมีความสุขและสมหวังมากขึ้น ควรฝึกการมีสติทุกวัน การฝึกสติขณะที่ไม่มีความเครียดจะช่วยให้คุณใช้สติเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความเครียดได้ ​ วิธีการฝึกสติง่ายๆสำหรับชีวิตประจำวัน สังเกตความรู้สึกตอนตื่นนอน ให้อยู่บนเตียงต่ออีกสักพัก แล้วสังเกตถึงความรู้สึกที่เกิดในตัวเอง สังเกตอาการหิวของตนเอง อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญ ควรเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ไว้ให้พร้อม ถ้าคุณรีบ ให้นั่งลงและหายใจเข้า-ออก แทนที่จะเคี้ยวเอื้องไปทั้งวันโดยไม่ทันได้ลิ้มรสชาติ ควรหยุดพักหาของว่างและรับประทานแบบลิ้มรสชาติของอาหารนั้นด้วย ขับรถไปทำงานโดยไม่ต้องเปิดวิทยุ หากมีคนขับรถปาดหน้าหรือรถติดนานก็ให้หายใจเข้าออกลึกๆ สังเกตความรู้สึกขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ เพ่งสมาธิไปที่ความต้องการที่จะเคลื่อนไหว, กิน, ดื่ม หรือไปเข้าห้องน้ำ ให้พักเพื่อเดินหรือเคลื่อนไหวสั้นๆ และสังเกตว่าร่างกายรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้น และให้รู้สึกถึงระดับพลังงานที่มีอยู่ด้วย ขณะที่คุยกับผู้อื่น ให้สังเกตผลกระทบของผู้อื่นที่มีต่อคุณ และก็ให้ระวังคำพูดและทัศนคติของคุณที่จะกระทบผู้อื่นด้วย ให้จดบันทึกสิ่งที่คุณทำขณะที่กำลังคุยกับผู้อื่น รวมถึงตอนที่คุณได้รับข้อความ หรือรับโทรศัพท์ ให้ตัวเองมีเวลาช่วงเปลี่ยนสถานที่จากที่ทำงานกลับบ้าน ขณะขับรถกลับบ้าน ให้ปิดวิทยุ และสังเกตความรู้สึกตอนเดินเข้าบ้าน ให้ระวังการดูรายการโทรทัศน์ว่าจะมีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ ให้สังเกตว่าเวลาเข้านอนปกติทุกวันของคุณเป็นช่วงที่รู้สึกสบายๆหรือวุ่นวาย และสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาเข้านอน คำถามที่สำคัญที่สุดคือ ให้ถามตัวเองง่ายๆว่า "ในขณะนี้ ทางเลือกการดูแลตนเองที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้คืออะไร?" ลองวิธีที่คุณจะปิดสวิตซ์ระหว่างที่คุณกำลังเปิดพอดคาสต์ฟัง "ฟิตฟอร์ดิวตี้" ของเรา อีพีข้างล่างนี้

  ข่าวสารเอ็ทน่า

  ดูทั้งหมด
  When is the right time to buy health insurance?

  When is the right time to buy health insurance?

  There is an old adage that says “the best time to do it was yesterday, the second-best time is now”.   This should also be applied to buying health insurance.   As an expat, living in Thailand can be a wonderful experience, but as with anywhere, it is not without its risks, particularly with regards to safety and health.   In Thailand, traffic accidents, foodborne illnesses and infectious diseases are common, so having comprehensive health insurance is essential. In some instances, health insurance is mandatory.   And if the COVID-19 pandemic has taught us anything, it is how important it is that we are able to get access to the best medical care possible at the times when we need it the most. Since 2021, anyone visiting Thailand is required to have travel or medical insurance that provides a minimum coverage of $100,000.   For expats already living in Thailand, having health insurance gives you significant peace of mind.   Thailand’s healthcare system is recognised globally as being of high quality.   This is especially true in major tourist areas such as Bangkok, Pattaya, Phuket or Chiang Mai, where foreigners are likely to have access to excellent facilities and English speaking staff.   However, in more rural areas health services can be limited.   Regardless, for the uninsured, even routine treatments can result in hefty medical bills.   By having health insurance, you protect yourself against unplanned - and often large - health related expenses. No one ever plans to get sick or have an accident and ensuring that you have adequate health insurance can save you from an unexpected financial burden.   If you do get sick or need medical treatment, health insurance will give you access to a level of private health care in Thailand that is likely to exceed what is available even in your home country.   The right time to buy health insurance is always now.   Contact Aetna today to find the best plan for your specific needs and budget as an expat living in Thailand.
  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ประกันภัยการเดินทางโฉมใหม่

  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ประกันภัยการเดินทางโฉมใหม่

  พบกับเว็บไซต์ประกันการเดินทางโฉมใหม่จากเอ็ทน่าได้แล้ววันนี้! ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บนมือถือมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด พร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือจากคอมพิวเตอร์   มาพร้อมการอัพเกรดฟีเจอร์ที่สำคัญ ได้แก่ • รองรับการใช้งานการแสดงผลผ่านอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น • ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น สามารถสมัครได้พร้อมกันสูงสุดถึง 10 ท่าน • เพิ่มความปลอดภัยเรื่องการชำระเงินตามมาตรฐาน PCI เยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ www.aetna.co.th/travel-insurance และซื้อประกันการเดินทางได้เลย!
  Things to consider when choosing a health insurance plan

  Things to consider when choosing a health insurance plan

  Choosing a health insurance plan can be a little like deciding on your next car.   Each model offers something slightly different, but what features and specifications are best for you?   Likewise, when choosing what kind of health insurance is best for you and your family, it is important to ascertain your needs before deciding on which plan will be most suitable.   Some plans can provide cover for major medical costs, but not the more routine things such as a check up with your doctor.   These kinds of plans are often less expensive than the more comprehensive plans, which can offer cover for every eventuality, from serious medical emergencies and surgery to routine visits.   They can even offer flu shots, vaccinations and value added extras such as discounted gym memberships or online consultations. Assess your needs   The first thing to consider when choosing health insurance is your own personal health and the health of any dependents that may also be included on your plan.   If you are young or in good health, your insurance needs are likely to differ from someone who is older or may have an underlying health condition or take daily medication.   How much will you have to pay for medical care?   Make sure you understand exactly how much you will be paying for your premium.   How much is the coinsurance, copay or deductible?   Some plans may charge you more for your premium but then offer lower deductibles. Others that charge a lower premium may mean you have to pay extra when you visit the doctor.   People normally make their decision based on predictability and affordability.   Whatever you decide it is important you know how much you are going to pay for the level of coverage you choose.   Check which providers are in network   Love your current doctor? Then it is important to know if your local hospital or doctors are covered by the plan you choose.   Make sure you get information on doctors and hospitals that are covered in your plan.   If you happen to have a condition that needs specialist care, make sure there is a specialist included in the insurance provider’s network.  Benefits   Find out what benefits are included in your plan. Does the plan cover things like vision care or dental work or therapy?   Does the insurance provider offer any useful tools at no extra cost that can help to save you time and money.   These could include the likes of websites or mobile apps that can provide information to help support your health.   Is there a 24/7 customer service team or an information phone line or chat function that can answer your medical questions.
  Why children should have health insurance

  Why children should have health insurance

  With a growing number of international standard schools, affordable living, year round great weather, fantastic food and excellent healthcare, Thailand is a great place for expat parents to raise a family.   The major Thai government hospitals are generally of a good standard but an excellent level of healthcare is available to patients at the country’s private hospitals.   And while private healthcare is more affordable in Thailand than in the United States or regional neighbour Singapore, as examples, costs can still be considerable.   For expat families and those with young children, medical costs can quickly balloon, especially for youngsters who may require frequent visits to the doctor. What is health insurance for children?   Typically, child health insurance is a type of insurance package that covers children under the age of 18.   The insurance will provide coverage for treatments of a wide variety of situations, from the common cold to more serious illnesses, which are normally less predictable.   The insurance provides the best access to treatment for your children at the times when they need it most.   For parents, it helps to provide both mental and financial wellbeing during what could be a concerning and challenging time.   Why do children need medical insurance?   Children get sick more often   It’s a fact of life that children get sick more often than adults.   Their immune system is still developing, meaning they are more susceptible to illness.   Because they haven’t yet built up the immunity, they are prone to lots of colds simply because their bodies are not yet able to fight off the viruses around us.   Once they start kindergarten or school and are in contact with many other children, so too do they come into contact with more viruses.   Kids being kids are also less rigorous when it comes to hygiene, particularly hand washing, which can also result in increased chances of becoming sick.   While colds and flu are not severe, other illnesses can be, particularly for children.   Some of the most common illnesses in children include:   Bronchiolitis Chicken pox Colds Croup Diarrhea Ear infection Fever Food allergies Measles Rubella Skin infection Sore throat Vomiting Whooping cough   In tropical Thailand, there are other illnesses which can be serious amongst both children and adults.   Mosquito borne virus infections and diseases such as Malaria, Zika and Japanese Encephalitis can be life threatening.   Thailand's hot climate can also increase the risk of food poisoning or water borne diseases.   Children in Thailand may also be at risk from other serious diseases such as Tuberculosis, with the World Health Organisation classifying Thailand as one of the 30 countries in the world's highest TB burden.   Children are more accident prone   Just as children are more likely to get sick, they are also more likely to have an accident than adults.   Children are more likely to require immediate medical treatment.   Some of the most common injuries in children include:   falls poisoning burns and scalds choking, strangling and suffocation crushing and trapping smoke, fire and flames   In Thailand, road traffic accidents, bites from street dogs and drowning are other common causes of injuries.   Children need vaccinations   Routine vaccinations for babies and pre-school children play a significant role in helping to build their immune system well into adulthood. While Thai children have access to subsidised and free vaccinations, this is not always the case for expat children.   Costs of vaccinations at a private hospital in Thailand can be significant. However, it can be covered under the correct child health insurance plan.   If you want to provide the best level of care for your family or children, Aetna offers a range of insurance plans to suit you.   From coverage for your newborn to an insurance plan that covers the whole family, Aetna’s health insurance packages can give you access to the right level of health care, without straining your finances.   For more information, see all plans here or call us at 02 232 8555
  เอ็ทน่าเปิดตัวสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ 'เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้'

  เอ็ทน่าเปิดตัวสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ 'เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้'

  23 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวเอ็ทน่าสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้คอลเลกชัน “เอ็ทน่า เคียงข้างทุกเป้าหมายสุขภาพของคุณ” ภายใต้คอนเซปต์ “เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้!” สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่าและผู้ใช้ไลน์ทุกท่าน เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้! มาเป็นเพื่อนกับเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ สุดพิเศษ สำหรับสมาชิกไลน์ทุกท่าน ที่จะได้รับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ข้อมูลข่าวสารล่าสุดของแผนประกันสุขภาพต่างๆ พร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆ ในยุค New Normal เพียงตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพง่ายๆ รับฟรี เอ็ทน่าสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ ดาวน์โหลดฟรี ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565! พลาดไม่ได้! “เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้!” กับเอ็ทน่า เคียงข้างทุกเป้าหมายสุขภาพของคุณ
  เอ็ทน่า ประเทศไทย กับความห่วงใยในแผนการดูแลสุขภาพแบบครบครันสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียน ในราคาสบายๆ พร้อมฟรีบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลได้ทุกที่ตามต้องการ

  เอ็ทน่า ประเทศไทย กับความห่วงใยในแผนการดูแลสุขภาพแบบครบครันสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียน ในราคาสบายๆ พร้อมฟรีบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลได้ทุกที่ตามต้องการ

  กรุงเทพ, ประเทศไทย (15 พฤศจิกายน 2564) : บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) บริษัทประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย) เปิดตัว "วีเฮลท์ วีแคร์" - ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพครบวงจร 'วิถีใหม่' ครอบคลุมการรักษาและการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เราทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดูแลสุขภาพ วีเฮลท์ วีแคร์ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ และด้วยฟีเจอร์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพียงปลายนิ้วสัมผัส และเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย 80% หลังหักความรับผิดส่วนแรก นอกจากเป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้ และบริการจาก วีเฮลท์ - ปรึกษาแพทย์เสมือนจริง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้ว แผนประกัน วีเฮลท์ วีแคร์ ยังมีผลประโยชน์อื่นๆดังนี้ : • ความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุม 80% ของค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกแล้ว • ความรับผิดส่วนแรกมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 10,000 บาท 20,000 บาท หรือ 30,000 บาท • ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี) ซึ่งครอบคลุมค่ายาที่สั่งโดยแพทย์ วีเฮลท์  • บริการส่งยาฟรีทั่วประเทศ มร.ดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทเอ็ทนา ประเทศไทย กล่าวว่า "การเกิดโรคระบาดทำให้ กลุ่ม Gen Z และกลุ่มมิลเลียนเนียนตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและเริ่มมองหาแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและสามารถจ่ายได้ ในราคาสบายๆ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ที่สะดวกต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งวีเฮลท์ วีแคร์ เป็นบริการที่ให้ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแพทย์วีเฮลท์ที่มีความเชี่ยวชาญได้จากทุกที่ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งกับการทำงานของคนกลุ่มนี้" วีเฮลท์ แอปพลิเคชัน (vHealth application ) กรรมสิทธิ์เฉพาะของเอ็ทน่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบริการปรึกษาแพทย์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้ง iPhone และ Android ซึ่งเอ็ทน่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทประกันในประเทศไทยที่ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เกือบ 12,000 คน บริการ วีเฮลท์ แอปพลิเคชัน ให้คุณปรึกษาแพทย์ที่มีใบอนุญาตและสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย นานถึง 30 นาทีต่อครั้ง แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ออกใบสั่งยาอิเลคทรอนิคส์ (e-prescription) รวมถึงบริการจัดส่งยาถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ   Aetna Thailand Your Partner in Health ..................................................... เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นส่วนหนึ่งของ CVS Health company ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นบริษัทผู้นำด้านประกันสุขภาพ เอ็ทน่ามีสมาชิกกว่า 900,000 คนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งคนท้องถิ่น ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์ที่ครอบคลุมและดูแลทั่วโลก อาทิ การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และในบางพื้นที่ยังคุ้มครองถึงชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับระบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพการบริการและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2563 ทาง CVS Health company ติดอันดับที่ 5 ในทำเนียบ Fortune 500 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.aetna.co.th/th/
  Why expats in Thailand should have health insurance

  Why expats in Thailand should have health insurance

  For the most part, living in Thailand can be a wonderful experience for an expatriate.   However, it can also come with challenges.   Experiencing a new or different culture, a new way of life or simply trying to adapt to things and situations you are not familiar with can sometimes be stressful.   And what if you were to become ill or involved in an accident, what level of healthcare would you expect to receive at a hospital in Thailand?   Even though the public healthcare system in Thailand is generally of a reasonable standard, the level of care you take for granted at a hospital in your home country may be hard to find or even non existent in Thailand.   If you are an expat working in Thailand then you are eligible for public health coverage.   In fact, while working in Thailand you, along with your employer, are required to make social security contributions.   However, despite being covered under Thailand’s state health insurance, some expats find that the coverage isn’t comprehensive enough and for this reason private health care is the preferred choice.  There are other aspects worth considering, particularly in the case of an emergency.   Public ambulances, which are often manned by volunteers, aren’t always able to provide fast response times and there can also be language barriers. Health insurance could give you access to private ambulance services that can cater for English speakers.   Regardless of whether you are treated in a public or private hospital in Thailand, you may experience significant medical bills for something which you consider fairly routine such as a minor treatment or even just a consultation.   You never know when you may get sick and illnesses and accidents could happen at any time which could seriously affect your expenses and savings.   To be safe, you should make sure you have quality health insurance that covers your expenses, allows you to be treated where you choose and provides you with the best possible level of care.   Aetna offers a variety of individual and family health insurance plans to suit different needs.   From comprehensive health cover up to THB 30 million per disability to simple health cover with 'as charged' hospitalisation coverage of up to THB 750k per year, and everything in between. For more information contact us now. Watch our new video here.
  Why expats should choose Aetna health insurance

  Why expats should choose Aetna health insurance

  Choosing the best health insurance policy to meet your requirements can be tricky. It is hard to know where to begin when deciding on a policy to best suit your needs or even which company to choose. Aetna is one of the world’s largest and most prominent international health insurance providers. As one of Thailand’s leading providers of private medical insurance services, Aetna Thailand serves more than change to 282,000 members nationwide, including expatriates, local nationals and business travelers. By choosing Aetna you are choosing high quality and accessible health insurance plans, member services and other benefits that will best suit your individual needs. For us it is the attention to the smallest of details that can make the difference.  Aetna Thailand is committed to helping create a stronger, healthier community by delivering comprehensive healthcare benefits combined with the highest standards of service. For expats in Thailand, Aetna offers a wide range of benefit rich, budget friendly insurance plans to support you through your healthcare journey. From affordable protection for the whole family to personalised Platinum+ plans that provide comprehensive health cover up to THB 30 million per disability. Aetna also offers a range of visa compliant health insurance plans, including for Long Stay O-A retirement visas, the mandatory requirements of which demand coverage for COVID-19, up to THB 3 million.  Other benefits available to Aetna Thailand members include access to English speaking advisors and claims processors who are available 24 hours per day, 365 days per year. Aetna’s expat friendly policies also offer 24-hour worldwide coverage for medical treatment in case of sickness or accident and access to Aetna’s extensive medical network of more than 490 hospitals and clinics nationwide. If you are interested in Aetna’s health insurance, including Long Stay O-A visa compliant plans, contact us today.
  เอ็ทน่า ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล เปิดตัวเว็บไซต์เสริมศักยภาพรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

  เอ็ทน่า ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล เปิดตัวเว็บไซต์เสริมศักยภาพรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ​กรุงเทพ, ประเทศไทย (27 กันยายน 2564) : บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย* เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ให้แก่สมาชิกและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มร.ดาเมียน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เอ็ทน่า ประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญลำดับแรกสำหรับกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของเอ็ทน่า ประเทศไทยคือ การทำให้เว็บไซต์หลักของบริษัทฯ www.aetna.co.th รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทฯตระหนักดีว่า กว่า 70%ของผู้ที่ติดต่อกลับมายังเอ็ทน่าสะดวกที่จะติดต่อทางเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก เว็บไซต์ใหม่ของเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ มาพร้อมการอัพเกรดฟีเจอร์ที่สำคัญที่ตอบสนองการทำงานบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย แบ่งหมวดหมู่ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับบริการค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย รวมถึงลิงก์ไปยัง Google Maps พร้อมทั้งบริการใหม่คำนวณค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพ  และปุ่มกดเพื่อโทร02 232 8555 เพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับแผนประกันสุขภาพที่ต้องการเอ็ทน่า  นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบเชิงรุกโดยเอ็ทน่าจัดทำหมวดบล็อกและบทความขึ้นมา เพื่อค้นหาวิธีการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมได้ด้วยตนเอง อาทิ วิธีการตรวจสุขภาพตนเองได้ที่บ้าน ความสำคัญของการนอนเพื่อการจัดการความเครียด และเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสติ มร.ดาเมียน กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เราจึงพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้รองรับกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังมีแอปพลิเคชั่นวีเฮลท์ (vHealth) แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลด้านการดูแลสุขภาพเสมือนจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์หนึ่งในช่องทาง Omni-channel เพื่อสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าของเอ็ทน่า รวมถึงในปีนี้บริษัทฯ จะพัฒนาแผนประกันสุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ใส่ใจสุขภาพและสนใจเทคโนโลยี” *อ้างอิงจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เอ็ทน่าประเทศไทย พาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพของคุณ เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทในเครือซีวีเอส เฮลธ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพประชาคมโลกให้แข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมให้แก่ประชากรทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น และนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ด้วยผลประโยชน์ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึง การรักษาพยาบาล ทันตกรรม จักษุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และในบางภูมิภาคมีความครอบคลุมต่อชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีและการจัดการสุขภาพที่ปรับให้สอดคล้องกับระบบการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพในการรักษาและควบคุมต้นทุน, ในปี 2564 ซีวีเอส เฮลธ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 4 ของ Fortune 500 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th
  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

  ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพเชิงรุก บุกตลาดกลุ่ม ‘ไวเทค - รักษ์สุขภาพ’ ​เอ็ทน่า ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกมากขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการพัฒนาด้านดิจิตอลอย่างต่อเนื่องของเอ็ทน่า ซึ่งตระหนักดีว่า มากกว่า 70% ของลูกค้าสะดวกที่จะติดต่อเราทางเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เอ็ทน่าจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อรองรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือ หรือจากคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญที่พัฒนาขึ้นในเว็บไซต์ใหม่ได้แก่ ฟังก์ชั่นตอบสนองที่เป็นมิตรกับโทรศัพท์มือถือ, ยกระดับบริการเครือข่ายการค้นหารวมถึงลิ้งค์ Google maps, ปุ่มกดเพื่อโทร และ บริการใหม่เพื่อคำนวณค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพ โลกปัจจุบัน ผู้คนมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น เอ็ทน่าเข้าใจดีว่า ลูกค้าของเราต้องการเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นเว็บไซต์ใหม่ของเราจึงจัดให้มีบล็อกและบทความที่สนับสนุนแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงรุกของเอ็ทน่าได้เป็นอย่างดี นาย เดเมี่ยน เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า "ปีนี้เอ็ทน่าวางแผนริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ต้องจับตา โดยเรามุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยที่ใส่ใจสุขภาพและสนใจเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งเป็นเสมือน ‘หน้าบ้าน’ ของเรา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง"

  โปรโมชัน

  ดูทั้งหมด
  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ซื้อแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพเฉพาะ IPD รับส่วนลด 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพ IPD+OPD รับส่วนลด 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบครอบครัว รับส่วนลด 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี) แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ :  • แผนแพลทินัม พลัส • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ • แผนเพอร์ซันนัล แคร์ • แผนโอปอล • แผนเพิร์ล เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น 2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565 3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ 5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)