ค้นหาบทความที่น่าสนใจ

  ข่าวสารเอ็ทน่า

  แจ้งการควบบริษัท

  แจ้งการควบบริษัท

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย”) โดยการควบบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการตามเงื่อนไขและได้รับความเห็นชอบการควบบริษัทจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายใต้มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยให้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะคัดค้านการควบบริษัทได้ หากเจ้าหนี้รายใดมีความประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทจะต้องส่งคำคัดค้านให้แก่บริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติการควบบริษัท ซึ่งตามกฎหมาย บริษัทฯ สามารถชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นได้ก่อนการควบบริษัท ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาสองเดือนดังกล่าว และเมื่อบริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ได้รับความเห็นชอบการควบบริษัทจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) และจะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนต่อไป โดยบริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้ชื่อ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โดยผลของกฎหมาย บริษัทใหม่จะได้ไปซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้สินและความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวคือ บรรดาสิทธิและหน้าที่ของท่านในฐานะเจ้าหนี้ จะยังคงมีอยู่เช่นเดิม และบริษัทใหม่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับท่านแทนบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการควบบริษัท บริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จะสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลลงโดยผลของกฎหมาย โดยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติอนุมัติการควบบริษัทของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านพิจารณา หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิคัดค้านการควบบริษัทในครั้งนี้ กรุณาส่งคำคัดค้านของท่านให้แก่บริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านไม่คัดค้านการควบบริษัท และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของท่านในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการควบบริษัท สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ / สำหรับเจ้าหนี้  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการควบบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 02 232 8666 หรือทางอีเมล csc@aetna.co.th บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีในการควบบริษัทในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าจะมีโอกาสได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านภายใต้ บริษัทใหม่ในภายหน้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบพระคุณอีกครั้งในการสนับสนุนของท่าน                                                                                           ขอแสดงความนับถือ                                                                                         นายเดเมี่ยน เจมส์ เดลนี่                                                                              กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
  แจ้งการควบบริษัท

  แจ้งการควบบริษัท

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย”) โดยการควบบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการตามเงื่อนไขและได้รับความเห็นชอบการควบบริษัทจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายใต้มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยให้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะคัดค้านการควบบริษัทได้ หากเจ้าหนี้รายใดมีความประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทจะต้องส่งคำคัดค้านให้แก่บริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติการควบบริษัท ซึ่งตามกฎหมาย บริษัทฯ สามารถชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นได้ก่อนการควบบริษัท ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาสองเดือนดังกล่าว และเมื่อบริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ได้รับความเห็นชอบการควบบริษัทจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) และจะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนต่อไป โดยบริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้ชื่อ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โดยผลของกฎหมาย บริษัทใหม่จะได้ไปซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้สินและความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวคือ บรรดาสิทธิและหน้าที่ของท่านในฐานะเจ้าหนี้ จะยังคงมีอยู่เช่นเดิม และบริษัทใหม่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับท่านแทนบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการควบบริษัท บริษัทฯและบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จะสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลลงโดยผลของกฎหมาย โดยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติอนุมัติการควบบริษัทของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านพิจารณา หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิคัดค้านการควบบริษัทในครั้งนี้ กรุณาส่งคำคัดค้านของท่านให้แก่บริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านไม่คัดค้านการควบบริษัท และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของท่านในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการควบบริษัท สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ / สำหรับเจ้าหนี้  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการควบบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 02 232 8666 หรือทางอีเมล csc@aetna.co.th บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีในการควบบริษัทในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าจะมีโอกาสได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านภายใต้ บริษัทใหม่ในภายหน้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบพระคุณอีกครั้งในการสนับสนุนของท่าน                                                                                           ขอแสดงความนับถือ                                                                                         นายเดเมี่ยน เจมส์ เดลนี่                                                                              กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ นำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม

  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ นำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม

  เรียน ท่านสมาชิกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่า เอ็ทน่า ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การรวมธุรกิจดังกล่าว จะนำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม ทั้งในแง่ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ความเป็นผู้นำด้านสินค้าสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการลูกค้าเอ็ทน่าทุกท่านเพิ่มเติมในด้านประกันภัย รวมถึงโซลูชันใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของอลิอันซ์ อยุธยา ท่านสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าการรวมธุรกิจกันในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนด เงื่อนไข สิทธิ์ในการต่ออายุ หรือผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ของ เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ปัจจุบันของสมาชิกทุกท่าน  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Aetna Call Center ที่ 02-232-8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจให้เอ็ทน่าได้ดูแลท่านและครอบครัว
  อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) เข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า ประเทศไทย เสริมแกร่งธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดประเทศไทย

  อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) เข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า ประเทศไทย เสริมแกร่งธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดประเทศไทย

  บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) ประกาศการเข้าสู่ข้อตกลงการซื้อกิจการทั้งหมดของเอ็ทน่า ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำตลาดประกันสุขภาพ การเข้าซื้อครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนและขยายธุรกิจประกันสุขภาพเพื่อดูแลลูกค้าในประเทศไทย ข้อตกลงดังกล่าวจะสนับสนุนการเพิ่มฐานลูกค้าและช่องทางการขาย รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาดด้านประกันสุขภาพ นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้หลากหลายมากขึ้น ธุรกรรมดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบในทันทีต่อการให้ความคุ้มครองลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน หรือการให้บริการสนับสนุนต่างๆ ทั้งยังไม่มีผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด โดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AYUD และเอ็ทน่า ประเทศไทย จะยังคงดำเนินธุรกิจ ดูแลพันธมิตรและลูกค้าตามปกติ ควบคู่กับการพัฒนาระบบการทำงานในระยะยาว เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการบรรลุเงื่อนไขหรือการปฏิบัติตามข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีผลต่อข้อตกลง โทมัส ชาร์ลส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ทำให้เราสามารถขยายธุรกิจประกันสุขภาพในตลาด นอกจากนั้นข้อตกลงนี้ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยของเรา พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ และยังคงมุ่งมั่นตามพันธสัญญาในการมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราในประเทศไทย” ดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่​ กรรมการผู้จัดการ เอ็ทน่า ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรื่องนื้ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ลูกค้า และพนักงานของเราในประเทศไทย ด้วยการผนึกความแข็งแกร่งกับ อลิอันซ์ อยุธยา กรุ๊ป จะทำให้พันธมิตร และลูกค้าของเราได้รับประโยชน์อย่างมากจากความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพ พวกเราตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกันและบรรลุภารกิจในการสนับสนุนให้ลูกค้าในประเทศไทยเดินหน้าสู่เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีขึ้น” ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: พัชรา ทวีชัยวัฒนะ 02 – 3057444, Patchara.t@azay.co.th เกี่ยวกับ อลิอันซ์ อยุธยา กรุ๊ป บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า AYUD โดยบริษัทย่อย ได้แก่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจ ด้วยการมอบความความคุ้มครองด้านการประกันภัย ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและสุขภาพ และให้บริการลูกค้ากว่า 1.9 ล้านรายทั่วประเทศ เกี่ยวกับ กลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มอลิอันซ์ คือ หนึ่งในบริษัทประกันภัยและบริษัทผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก ด้วยจำนวนลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรกว่า 126 ล้านราย* ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าของอลิอันซ์ ได้รับประโยชน์จากบริการระดับบุคคลและองค์กรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งประกันสินทรัพย์ ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งบริการให้ความช่วยเหลือ ประกันเครดิต รวมทั้งประกันองค์กรธุรกิจระดับโลก อลิอันซ์ เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยบริหารการลงทุนมูลค่ากว่า 809 พันล้านยูโรในนามของลูกค้าประกันทุกคน นอกจากนั้น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของเรา ได้แก่ PIMCO และ Allianz Global Investor ยังบริหารสินทรัพย์ของบุคคลที่สาม รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านยูโร ด้วยการผสานกันอย่างเป็นระบบระหว่างแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจด้านการลงทุน ทำให้เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับต้นๆ ใน Dow Jones Sustainability Index ในปี พ.ศ. 2564 พนักงานของเรากว่า 155,000 คนทั่วโลก ร่วมกันสร้างรายได้รวมให้กับบริษัทถึงกว่า 148.5 พันล้านยูโร พร้อมด้วยกำไรจากการดำเนินงานที่ 13.4 พันล้านยูโร ให้กับกลุ่มอลิอันซ์ *รวมถึงลูกค้าของบริษัทในเครือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์อลิอันซ์ เกี่ยวกับ อลิอันซ์ ในเอเชีย เอเชีย ถือเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับกลุ่มอลิอันซ์ เนื่องจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภาษาและขนบธรรมเนียมของภูมิภาคดังกล่าว อลิอันซ์ เข้าสู่ตลาดเอเชียตั้งแต่ พ.ศ. 2453 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจประกันอัคคีภัยและประกันการเดินเรือ ในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศจีน ปัจจุบัน อลิอันซ์ มีธุรกิจอยู่ใน 15 ประเทศของภูมิภาค เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันคุ้มครองสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสินทรัพย์ ด้วยพนักงานกว่า 36,000 คน เราดูแลลูกค้ากว่า 21 ล้านรายในภูมิภาคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายรวมทั้งดิจิทัลแพลทฟอร์ม ดาวน์โหลดข่าว
  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ประกันภัยการเดินทางโฉมใหม่

  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ประกันภัยการเดินทางโฉมใหม่

  พบกับเว็บไซต์ประกันการเดินทางโฉมใหม่จากเอ็ทน่าได้แล้ววันนี้! ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บนมือถือมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด พร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือจากคอมพิวเตอร์   มาพร้อมการอัพเกรดฟีเจอร์ที่สำคัญ ได้แก่ • รองรับการใช้งานการแสดงผลผ่านอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น • ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น สามารถสมัครได้พร้อมกันสูงสุดถึง 10 ท่าน • เพิ่มความปลอดภัยเรื่องการชำระเงินตามมาตรฐาน PCI เยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ www.aetna.co.th/travel-insurance และซื้อประกันการเดินทางได้เลย!
  เอ็ทน่าเปิดตัวสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ 'เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้'

  เอ็ทน่าเปิดตัวสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ 'เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้'

  23 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวเอ็ทน่าสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้คอลเลกชัน “เอ็ทน่า เคียงข้างทุกเป้าหมายสุขภาพของคุณ” ภายใต้คอนเซปต์ “เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้!” สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่าและผู้ใช้ไลน์ทุกท่าน เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้! มาเป็นเพื่อนกับเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ สุดพิเศษ สำหรับสมาชิกไลน์ทุกท่าน ที่จะได้รับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ข้อมูลข่าวสารล่าสุดของแผนประกันสุขภาพต่างๆ พร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆ ในยุค New Normal เพียงตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพง่ายๆ รับฟรี เอ็ทน่าสติกเกอร์สุดเฮลท์ตี้ ดาวน์โหลดฟรี ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565! พลาดไม่ได้! “เริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้!” กับเอ็ทน่า เคียงข้างทุกเป้าหมายสุขภาพของคุณ
  เอ็ทน่า ประเทศไทย กับความห่วงใยในแผนการดูแลสุขภาพแบบครบครันสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียน ในราคาสบายๆ พร้อมฟรีบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลได้ทุกที่ตามต้องการ

  เอ็ทน่า ประเทศไทย กับความห่วงใยในแผนการดูแลสุขภาพแบบครบครันสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียน ในราคาสบายๆ พร้อมฟรีบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลได้ทุกที่ตามต้องการ

  กรุงเทพ, ประเทศไทย (15 พฤศจิกายน 2564) : บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) บริษัทประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย) เปิดตัว "วีเฮลท์ วีแคร์" - ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพครบวงจร 'วิถีใหม่' ครอบคลุมการรักษาและการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เราทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดูแลสุขภาพ วีเฮลท์ วีแคร์ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ และด้วยฟีเจอร์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพียงปลายนิ้วสัมผัส และเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย 80% หลังหักความรับผิดส่วนแรก นอกจากเป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้ และบริการจาก วีเฮลท์ - ปรึกษาแพทย์เสมือนจริง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้ว แผนประกัน วีเฮลท์ วีแคร์ ยังมีผลประโยชน์อื่นๆดังนี้ : • ความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุม 80% ของค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกแล้ว • ความรับผิดส่วนแรกมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 10,000 บาท 20,000 บาท หรือ 30,000 บาท • ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี) ซึ่งครอบคลุมค่ายาที่สั่งโดยแพทย์ วีเฮลท์  • บริการส่งยาฟรีทั่วประเทศ มร.ดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทเอ็ทนา ประเทศไทย กล่าวว่า "การเกิดโรคระบาดทำให้ กลุ่ม Gen Z และกลุ่มมิลเลียนเนียนตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและเริ่มมองหาแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและสามารถจ่ายได้ ในราคาสบายๆ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ที่สะดวกต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งวีเฮลท์ วีแคร์ เป็นบริการที่ให้ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแพทย์วีเฮลท์ที่มีความเชี่ยวชาญได้จากทุกที่ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งกับการทำงานของคนกลุ่มนี้" วีเฮลท์ แอปพลิเคชัน (vHealth application ) กรรมสิทธิ์เฉพาะของเอ็ทน่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบริการปรึกษาแพทย์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้ง iPhone และ Android ซึ่งเอ็ทน่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทประกันในประเทศไทยที่ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เกือบ 12,000 คน บริการ วีเฮลท์ แอปพลิเคชัน ให้คุณปรึกษาแพทย์ที่มีใบอนุญาตและสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย นานถึง 30 นาทีต่อครั้ง แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ออกใบสั่งยาอิเลคทรอนิคส์ (e-prescription) รวมถึงบริการจัดส่งยาถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ   Aetna Thailand Your Partner in Health ..................................................... เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นส่วนหนึ่งของ CVS Health company ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นบริษัทผู้นำด้านประกันสุขภาพ เอ็ทน่ามีสมาชิกกว่า 900,000 คนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งคนท้องถิ่น ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์ที่ครอบคลุมและดูแลทั่วโลก อาทิ การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และในบางพื้นที่ยังคุ้มครองถึงชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับระบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพการบริการและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2563 ทาง CVS Health company ติดอันดับที่ 5 ในทำเนียบ Fortune 500 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.aetna.co.th/th/
  เอ็ทน่า ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล เปิดตัวเว็บไซต์เสริมศักยภาพรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

  เอ็ทน่า ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล เปิดตัวเว็บไซต์เสริมศักยภาพรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ​กรุงเทพ, ประเทศไทย (27 กันยายน 2564) : บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย* เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ให้แก่สมาชิกและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มร.ดาเมียน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เอ็ทน่า ประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญลำดับแรกสำหรับกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของเอ็ทน่า ประเทศไทยคือ การทำให้เว็บไซต์หลักของบริษัทฯ www.aetna.co.th รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทฯตระหนักดีว่า กว่า 70%ของผู้ที่ติดต่อกลับมายังเอ็ทน่าสะดวกที่จะติดต่อทางเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก เว็บไซต์ใหม่ของเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ มาพร้อมการอัพเกรดฟีเจอร์ที่สำคัญที่ตอบสนองการทำงานบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย แบ่งหมวดหมู่ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับบริการค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย รวมถึงลิงก์ไปยัง Google Maps พร้อมทั้งบริการใหม่คำนวณค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพ  และปุ่มกดเพื่อโทร02 232 8555 เพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับแผนประกันสุขภาพที่ต้องการเอ็ทน่า  นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบเชิงรุกโดยเอ็ทน่าจัดทำหมวดบล็อกและบทความขึ้นมา เพื่อค้นหาวิธีการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมได้ด้วยตนเอง อาทิ วิธีการตรวจสุขภาพตนเองได้ที่บ้าน ความสำคัญของการนอนเพื่อการจัดการความเครียด และเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสติ มร.ดาเมียน กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เราจึงพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้รองรับกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังมีแอปพลิเคชั่นวีเฮลท์ (vHealth) แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลด้านการดูแลสุขภาพเสมือนจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์หนึ่งในช่องทาง Omni-channel เพื่อสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าของเอ็ทน่า รวมถึงในปีนี้บริษัทฯ จะพัฒนาแผนประกันสุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ใส่ใจสุขภาพและสนใจเทคโนโลยี” *อ้างอิงจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เอ็ทน่าประเทศไทย พาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพของคุณ เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทในเครือซีวีเอส เฮลธ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพประชาคมโลกให้แข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมให้แก่ประชากรทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น และนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ด้วยผลประโยชน์ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึง การรักษาพยาบาล ทันตกรรม จักษุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และในบางภูมิภาคมีความครอบคลุมต่อชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีและการจัดการสุขภาพที่ปรับให้สอดคล้องกับระบบการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพในการรักษาและควบคุมต้นทุน, ในปี 2564 ซีวีเอส เฮลธ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 4 ของ Fortune 500 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th
  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

  เอ็ทน่าเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

  ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพเชิงรุก บุกตลาดกลุ่ม ‘ไวเทค - รักษ์สุขภาพ’ ​เอ็ทน่า ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกมากขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการพัฒนาด้านดิจิตอลอย่างต่อเนื่องของเอ็ทน่า ซึ่งตระหนักดีว่า มากกว่า 70% ของลูกค้าสะดวกที่จะติดต่อเราทางเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เอ็ทน่าจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อรองรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือ หรือจากคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญที่พัฒนาขึ้นในเว็บไซต์ใหม่ได้แก่ ฟังก์ชั่นตอบสนองที่เป็นมิตรกับโทรศัพท์มือถือ, ยกระดับบริการเครือข่ายการค้นหารวมถึงลิ้งค์ Google maps, ปุ่มกดเพื่อโทร และ บริการใหม่เพื่อคำนวณค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพ โลกปัจจุบัน ผู้คนมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น เอ็ทน่าเข้าใจดีว่า ลูกค้าของเราต้องการเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นเว็บไซต์ใหม่ของเราจึงจัดให้มีบล็อกและบทความที่สนับสนุนแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงรุกของเอ็ทน่าได้เป็นอย่างดี นาย เดเมี่ยน เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า "ปีนี้เอ็ทน่าวางแผนริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ต้องจับตา โดยเรามุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยที่ใส่ใจสุขภาพและสนใจเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งเป็นเสมือน ‘หน้าบ้าน’ ของเรา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง"
  เอ็ทน่า ปรับแผนช่วยลูกค้าสู้วิกฤต เปิดตัว “แพลทินัม พลัส” คุ้มครองเต็มๆ เหมือนเดิม เพิ่มทางเลือกจ่ายเบี้ยเบาๆ

  เอ็ทน่า ปรับแผนช่วยลูกค้าสู้วิกฤต เปิดตัว “แพลทินัม พลัส” คุ้มครองเต็มๆ เหมือนเดิม เพิ่มทางเลือกจ่ายเบี้ยเบาๆ

  กรุงเทพ, ประเทศไทย (3  กันยายน 2564) : บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)  บริษัทประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยกระดับแผนแพลทินัมที่ขายดีที่สุด เปิดตัวแผนแพลทินัม พลัส (Platinum+) ขยายความคุ้มครองการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยมีระดับความคุ้มครองให้เลือกหลาก หลายตามความต้องการของลูกค้า พร้อมมีความยืดหยุ่นให้เลือกความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยได้ และให้ลูกค้าสามารถใช้บริการวีเฮลท์ (vHealth) ทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลฟรี สำหรับผลประโยชน์ของแผนแพลทินัม พลัส (Platinum+) ที่เอ็ทน่า ประกันสุขภาพปรับเพิ่มขึ้นจากแผนในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเลือกความรับผิดส่วนแรกจาก 4 แบบ คือ 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 60% โดยความคุ้มครองยังคงจัดเต็มเหมือนเดิม การเพิ่มแผนผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท คุ้มครองทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay Visa) และ ทางเลือกใหม่สำหรับผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 1,500 บาทต่อครั้งต่อวัน เพื่อการเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐาน ในราคาเบาๆ ภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดจากเอ็ทน่า "แพลทินัม พลัส"  ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ด้วยเบี้ยเบาๆ โดยเข้าถึงลูกค้า 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มคนทำงาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มเจ้าของธุรกิจ และกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น ​​ มร.ดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า “แพลทินัมเป็นหนึ่งในแผนประกันสุขภาพที่ขายดีที่สุดของเอ็ทน่า ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แผนแพลทินัม พลัส ยังได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นให้ลูกค้าสามารรถเลือกความรับผิดส่วนแรกได้ถึง 4 ระดับ ช่วยทำให้ราคาถูกลงและทำให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ แผนแพลทินัมยังได้รวมบริการวีเฮลฺท์ (vHealth) ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล กรรมสิทธิ์เฉพาะของเอ็ทน่าที่ได้รับรางวัล Business+ Best Product Innovation Awards และเอ็ทน่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทประกันในประเทศไทยที่ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เกือบ 10,000 คน โดยผู้ใช้บริการ vHealth สามารถรับคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และการจัดการความความเครียดจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยสามารถรับบริการปรึกษาแพทย์ได้นานถึง 30 นาทีต่อครั้ง แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงบริการจัดส่งยาถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ บริการครบปลอดภัยโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงนอกบ้าน ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ iOS และ Android "เอ็ทน่าเล็งเห็นว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทำให้กลุ่มลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หลายคนมีความเข้าใจผิดว่า การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม แต่เอ็ทน่าเชื่อว่า การนำเอาความรับผิดส่วนแรกมาเพิ่มเป็นทางเลือกในแผนแพลทินัม พลัส จะช่วยให้การดูแลสุขภาพแบบมีคุณภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณได้"มร.ดาเมี่ยน กล่าวในที่สุด Aetna Thailand Your Partner in Health เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นส่วนหนึ่งของ CVS Health company ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นบริษัทผู้นำด้านประกันสุขภาพ เอ็ทน่ามีสมาชิกกว่า 900,000 คนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งคนท้องถิ่น ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์ที่ครอบคลุมและดูแลทั่วโลก อาทิ การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และในบางพื้นที่ยังคุ้มครองถึงชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับระบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพการบริการและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2563 ทาง CVS Health company ติดอันดับที่ 5 ในทำเนียบ Fortune 500 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.aetna.co.th
  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รับรางวัล Best Product Innovation Awards 2020

  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รับรางวัล Best Product Innovation Awards 2020

  มร.เดเมียน เดลานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)และ คุณภัทราภรณ์ เธียรวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการvHealth ที่บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชั่น รับรางวัล Business+Best Product Innovation Awards2020 ในสาขาบริการทางการแพทย์ ซึ่งตัดสินจากผลโหวตของผู้บริโภคจากทั่วประเทศกว่าหมื่นคน โดยถือว่าเป็นหนึ่งในรางวัลที่สะท้อนเสียงผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนที่สุดรางวัลหนึ่งของประเทศไทย จัดโดยนิตยสาร Business+ ด้วยความร่วมมือกับทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลvHealth เป็นบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบแอปพลิเคชันโดย บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล Business+ Best Product Innovation Awards 2020 ในสาขาบริการด้านการแพทย์ ซึ่งรางวัลนี้มี ​ ทั้งหมด 10 สาขาที่มอบให้กับสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมอันโดดเด่นของบริษัทชั้นนำในแต่ละสาขาธุรกิจและแอพพลิเคชัน vHealth เป็นแพลตฟอร์มเดียวในธุรกิจประกันสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ทั้งนี้ มร.เดเมียน เดลานี กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การได้รับรางวัล Best Product Innovation Awardsเป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานคุณภาพของเราที่ทุ่มเทเพื่อมองหาช่องทางที่นำเสนอบริการด้านสุขภาพแบบใหม่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งต้องมีราคาที่คุ้มค่าอีกด้วย“แอปพลิเคชัน vHealth เป็นเพียงแพลตฟอร์มเดียวในธุรกิจประกันสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และเราก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะเห็นแพลตฟอร์มนี้เติบโตขึ้นในอนาคต”