Facebook Pixel Codeประกันการเดินทาง - เอ็ทน่า ประเทศไทย

  แบบรายปี
  และรายเที่ยว

  ก็คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  รวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุด 5 ล้านบาท
  ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง*

  ซื้อประกันออนไลน์
  *เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ 
  *เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ 

  แบบรายปี
  และรายเที่ยว

  ก็คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  รวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุด 5 ล้านบาท
  ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง*

  ซื้อประกันออนไลน์
  *เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ 

  จุดเด่นของแผนประกัน

  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง

  ให้ความคุ้มครองทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา
  ยกเว้น 5 ประเทศที่มีการยกเว้น

  ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
  ตลอด 24 ชั่วโมง

  ได้รับการรับรองจากสถานฑูต
  ในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

  มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง

  คืนเงิน 100% เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า

  ให้ความคุ้มครองประกัน
  หลังกลับจากการเดินทาง 2 ชั่วโมง

  คำถามที่พบบ่อย

  0

  ลิงก์ข้อมูลประกันการเดินทาง