ดูแลสุขภาพจิต
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล สุขภาพดีกับเอ็ทน่า / ดูแลสุขภาพจิต
Bookmark and Share
ออทิสซึม ย้อนกลับ
ออทิสซึม (Autism)

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาการออทิสติก สเปกตรัม (Autistic Spectrum Disorder: ASD)

จากข้อมูลของสมาคมออทิสติก พบว่าประมาณหนึ่งคนใน 100 คนของประชากรในสหราชอาณาจักรมีภาวะ ASD ซึ่งได้แก่ ออทิสซึม (Autism) และแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger syndrome) ที่ใช้คำว่า 'สเปกตรัม' ก็เพราะอาการของกลุ่ม ASD นั้น มีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของลักษณะอาการและระดับความรุนแรง

โดยทั่วไปเด็กที่มีภาวะ ASD จะมีพัฒนาการทักษะทางสังคมและการใช้ภาษาต่างไปจากเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้พวกเขาเข้ากับคนอื่นๆ ได้ยาก บางคนอาจมีพฤติกรรมที่ผิดปกติและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ออทิสซึม (Autism)

เด็กที่มีภาวะออทิสซึมจะมีปัญหาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ  ซึ่งมักจะสังเกตเห็นครั้งแรกในช่วงเด็กอายุสองขวบ  เด็กบางคนที่มีภาวะออทิสซึมอาจมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น เป็นโรคบกพร่องทางการอ่าน  ภาวะออทิสซึมมักจะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง

การแสดงอาการของภาวะออทิสติกสเปกตรัม

เด็กที่มีภาวะ ASD จะมีกลุ่มอาการหลัก 3 กลุ่มได้แก่ การสื่อสาร ทักษะทางสังคม และความสนใจตลอดจนพฤติกรรมของพวกเขา ลักษณะเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปได้อย่างหลากหลายในแต่ละคน

การสื่อสาร

คุณอาจสังเกตเห็นปัญหาทางการสื่อสารของเด็กๆถ้าเขา:

·        ไม่สามารถเปล่งเสียงอ้อแอ้ (พูดหรือออกเสียงที่ไม่มีความหมาย) หรือไม่สามารถชี้มือเมื่ออายุหนึ่งขวบ

·        ไม่ตอบสนองต่อชื่อของตัวเองเมื่อถูกเรียก

·        ยังไม่เรียนรู้คำใดๆเลย เมื่ออายุครบ 18 เดือน

ทักษะทางสังคม

·        ไม่แสวงหาความรักและต่อต้านการกอดหรือจูบ

·        ชอบที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวตามลำพังมากกว่า

·        ไม่เข้าใจความคิดและอารมณ์ของคนอื่น

·        ยากที่จะยอมรับกฎระเบียบง่ายๆ ทางสังคม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่โรงเรียน

·        ยากที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเอง  ซึ่งอาจจะแสดงออกมาเป็นการระเบิดอารมณ์ความโกรธหรือความก้าวร้าว

พฤติกรรมและความสนใจ

เด็กที่มีภาวะ ASD อาจแสดงความสนใจน้อยมากหรือไม่มีความสนใจเลย ในการเล่นที่เกี่ยวข้องกับการสมมุติหรือจินตนาการ แต่พวกเขาอาจจะให้ความสนใจกับการทำอะไรซ้ำๆ ในเรื่องเดิม ๆ

อาการอื่น ๆ

นอกเหนือจากปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ความสนใจและพฤติกรรมของเด็กแล้ว พวกเขายังอาจจะมีอาการดังนี้

·        ชอบยึดติดอยู่กับกิจวัตรเดิม และอาจหงุดหงิดมากถ้ากิจวัตรเหล่านี้ถูกรบกวน

·        อาจจะมีความรู้สึกไวมาก หรือไวน้อยกว่าปกติต่อภาพที่เห็น การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การสัมผัสและรสชาติ

สาเหตุของกลุ่มอาการออทิสติสเปกตรัม

ในปัจจุบันเรายังไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิด ASD โดยคิดว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยร่วมต่างๆ รวมถึงความผิดปกติของยีนส์หรือการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรมที่เด็กได้รับจากพ่อแม่

การรักษาภาวะออทิสติกสเปกตรัม

การบำบัดพฤติกรรม

การบำบัดอาจช่วยในการปรับปรุงทักษะทางสังคมและการสื่อสาร เด็กจะต้องพบนักจิตวิทยา หรือนักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี

การใช้ยา

บางครั้งแพทย์อาจสั่งยาสำหรับใช้ในระยะสั้นๆ เพื่อลดอาการต่างๆ เช่น ความสับสน ความกระวนกระวาย ความก้าวร้าว หรือพฤติกรรมซนผิดปกติ 

การช่วยเหลือและการสนับสนุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุตรหลานของคุณ สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดูแลเด็กๆได้ ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีคนจากหน่วยงานบางแห่งมาช่วยดูแลเด็กในบางช่วง เพื่อให้คุณได้มีเวลาหยุดพักบ้าง

โรงเรียน

บุตรหลานของคุณอาจจะไปโรงเรียนที่จัดการเรียนเฉพาะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ หรืออาจเข้าโรงเรียนธรรมดาทั่วไป แต่จัดให้มีการดูแลช่วยเหลือเด็กเสริมเป็นพิเศษ
ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม คือการที่คนไข้และผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพร่วมกันบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ ร่วมกันเลือกการทดสอบและการรักษา โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ ค่านิยม ตลอดจนความชอบส่วนบุคคลของคนไข้ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่ดี เป็นการนำทั้งความเห็นคนไข้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาไว้ด้วยกัน
อ่านเพิ่มเติม
โรคอัลไซเมอร์
อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด โดยภาวะสมองเสื่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง
อ่านเพิ่มเติม
ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำอธิบายอาการที่เกิดจากการสูญเสียแบบค่อยเป็นค่อยไปของการทำงานของสมอง
อ่านเพิ่มเติม
โรคนอนไม่หลับ
อาการนอนไม่หลับเป็นภาวะที่มีการนอนหลับไม่พอเพียง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเกี่ยวพันกับการนอนหลับยากหรือไม่สามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับมักจะตื่นขึ้นมาทั้งที่ยังนอนหลับไม่พอและจะไม่รู้สึกว่าสดชื่นเมื่อตื่นนอน
อ่านเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
สุขภาพดีกับเอ็ทน่า
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ