อุ่นใจทั้งครอบครัว
คุ้มครองครอบคลุม COVID-19*

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด
600,000 บาท ต่อการพักรักษาตัว
คร้ังใดครั้งหนึ่ง*
และค่าห้องผู้ป่วยสูงสุด 5,000 บาท ต่อวัน*

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพ
เพอร์ซันนัลแคร์

คุ้มครอง สูงสุด 600,000 บาท ต่อโรค* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี*

คุ้มครองค่าห้อง สูงสุดคืนละ 5,000 บาท* (ขึ้นกับแผนประกันที่เลือก)

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท*

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้

พิเศษ! พบแพทย์ผ่านแอปฯ vHealth พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน**

ไม่ผูกติดประกันชีวิต

คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี

รับประกันอายุตลอดชีพ**

เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
หมายเหตุ:
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
**ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไปตลอดชีวิต ภายใต้เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองก่อนอายุ 60 ปี
***สำหรับแผนประกันสุขภาพอัลตร้า แคร์, แพลทินัม, บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, ยูไอซี, เอ็มพลอยยี พลัส บริการวีเฮลท์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขักตฤกษ์)

ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

กรณีคนไข้นอก

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา – ในกรณีการรักษาโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุชื่อยาที่ใช้ในการรักษาและชื่อโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีคนไข้ในโรงพยาบาล

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา
 • ใบรายงานการรักษา (Attending Physician’s Report) ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้


ช่องทางในการส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการรักษา (กรณีคนไข้นอก) หรือออกจากโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) และกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น


การรับเงินคืนค่าสินไหม

ท่านสามารถระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการรับเงินค่าชดเชยสินไหมได้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล

 • รับค่าชดเชยสินไหมคืนเป็นเช็คธนาคาร
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ฝ่ายสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดเชยให้ท่านภายใน 15 วัน (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และเอ็ทน่าสามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)