แผนประกันสุขภาพ สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เอ็มพลอยยี วีแคร์

มอบสวัสดิการที่คุ้มค่า เพื่อดูแลพนักงานของคุณ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก

ด้วยแผนประกันที่หลากหลายถึง 7 แผน ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก

นอกจากนี้ เอ็ทน่ายังมีแผนความคุ้มครองในส่วนของการรักษาด้านทันตกรรม (สูงสุดต่อปี) การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ความคุ้มครองสูติกรรม ความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกให้เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการและงบประมาณของบริษัทท่าน โดยสามารถขยายความคุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตรของพนักงาน

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ

จุดเด่นของแผนประกันกลุ่มสำหรับพนักงานองค์กร (Employee We Care)

คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน***

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 1,922 บาท ต่อท่าน ต่อปี*

มอบความคุ้มครองสูง แต่อัตราเบี้ยประกันภัยตํ่า

อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันสำหรับทุกเพศ และอายุ

รับประกันต่ออายุตลอดชีพ**
ไม่ผูกติดประกันชีวิต
อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง
ทั่วประเทศไทย*
หมายเหตุ:
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

**ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไปตลอดชีวิต ภายใต้เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองก่อนอายุ 60 ปี

***ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัยของเอ็ทน่าทุกประเภท (ทั้งกรมธรรม์แบบรายบุคคล และ/หรือ กรมธรรม์แบบกลุ่ม) เท่านั้น
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

กรณีคนไข้นอก

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา – ในกรณีการรักษาโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุชื่อยาที่ใช้ในการรักษาและชื่อโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีคนไข้ในโรงพยาบาล

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา
 • ใบรายงานการรักษา (Attending Physician’s Report) ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้


ช่องทางในการส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการรักษา (กรณีคนไข้นอก) หรือออกจากโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) และกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น


การรับเงินคืนค่าสินไหม

ท่านสามารถระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการรับเงินค่าชดเชยสินไหมได้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล

 • รับค่าชดเชยสินไหมคืนเป็นเช็คธนาคาร
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ฝ่ายสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดเชยให้ท่านภายใน 15 วัน (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และเอ็ทน่าสามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)