• ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ หรือสิ้นสุดเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย สามารถซื้อได้สูงสุดครั้งละ 10 ท่าน
                
 • ความคุ้มครองการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งระยะเวลาคุ้มครองแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน สามารถซื้อได้ครั้งละ 1 ท่าน
                
ดำเนินการต่อ
ประเทศที่ยกเว้น: สาธารณรัฐไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน,
เกาหลีเหนือ, ซีเรีย
กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.
ดำเนินการต่อ
ประเทศที่ยกเว้น: สาธารณรัฐไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน,
เกาหลีเหนือ, ซีเรีย
กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ

ความคุ้มครอง อิลิท พารากอน ไทเทเนียม โกลด์พลัส ซิลเวอร์พลัส
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000
ค่าห้องและค่าอาหาร
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน
10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์**
USD 1M USD 1M USD 1M USD 1M None
สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์
 • อิลิท

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ5,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล2,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • พารากอน

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ4,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • ไทเทเนียม

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ3,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • โกลด์พลัส

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ2,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • ซิลเวอร์พลัส

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ1,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล500,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน8,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**None

 • สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
  **กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์
ซื้อประกันเดินทางออนไลน์   
คู่มือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง คู่มือการสมัครประกันเดินทางออนไลน์
คำเตือน : ให้ผู้ซื้อศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
 • - เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ
 • - ผู้ซื้อทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท

 • ให้ความคุ้มครองทั่วโลก

 • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง

 • ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเอ็ทน่าทั่วโลก

 • ชำระค่าเบี้ยได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิตในการซื้อทุกช่องทาง

 • คืนเงิน 100 %เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า

 • เช็คเคลม ค้นหากรมธรรม์


คำถามที่พบบ่อย

 • เงื่อนไขทั่วไปในการขอทำประกันการเดินทางเอ็ทน่า
  • - กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุ 1 เดือน- 70 ปี เท่านั้น
  • - เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นคนดำเนินการสมัครทำประกันการเดินทางให้กับเด็ก และเด็กจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น
  • - ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยและเดินทางกลับมายังถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • - สำหรับแผนประกันแบบรายปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเดินทาง แต่จำกัดระยะเวลาสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
  • - ระยะเวลาในการเอาประกันภัย ให้เริ่มต้นก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน ตามเวลาในตารางบินขาออกจนกระทั่งเดินทางกลับเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทยหรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยโดยเครื่องบิน ตามเวลาในตารางการบินขาเข้า หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
 • ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • - ท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไข้นอกหรือคนไข้ใน โดยการสำรองจ่ายไปก่อน เก็บใบรับรองแพทย์และใบเสร็จตัวจริง และส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
  • - กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ โทร เบอร์ +662-3058470 ตลอด 24 ชั่วโมง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า โทร เบอร์ +662-2328666 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์คืออะไร (ยกเว้นแผน ซิลเวอร์พลัส)
  คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครองดังนี้
  • - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาล
  • - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้น ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
  • - บริการเคลื่อนย้ายศพ ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
 • ถ้ามีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง จะขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่
  ไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและเอกสารอื่นๆ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีของผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่งมาที่ อีเมลล์ Travel@aetna.co.th โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครอง ทั้งนี้ทางบริษัท จะให้สิทธิลูกค้า 1 ครั้งในการเก็บสิทธิ์การเดินทางได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อมีแผนการเดินทางอีกครั้งลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อออกกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่เริ่มต้นคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์ อย่างน้อย 1 วัน
 • ข้อยกเว้นหลักของประกันการเดินทางคืออะไร
  • - อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
  • - การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
  • - การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
  • - การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  • - การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง เล่น หรือ แข่งกีฬาอันตราย รวมถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิด รวมถึงมวยปล้ำ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดเพือรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย” ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  • - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • - การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิด
  • - การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
 • การขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องเลือกแบบประกันที่มีความคุ้มครองอย่างไร และต้องเลือกแผนใด
  แผนประกันที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีความคุ้มครองดังนี้
  • - วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
  • - ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
  • - ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย
  โดยแผนประกันของเอ็ทน่า ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ โกลด์พลัส, ไทเทเนียม, พารากอน และ อีลิท
 • คำนิยมจากลูกค้า
 • ช่องทางการซื้อประกันการเดินทาง
 • วิธีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล