วิธีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับความคุ้มครอง

  • 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  • 2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  • 3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
  • 4) สำเนาหนังสือเดินทาง และตั๋วเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง
  • 5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

 ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้รับความคุ้มครองไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

โดยทำการส่งเอกสารมาที่

แผนกสินไหม บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร 0 2232 8666
แฟกซ์ 0 2230 6556
อีเมล์ csc@aetna.co.th